Đặc tính môi trường oxy hóa - khử của granitoid khối Ngọc Tụ và tính chuyên hóa địa hóa của chúng

  • Cơ quan:
    1 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Việt Nam 2 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Ngoc Tu granitoid block,Oxidation-reduction,Specialized chemistry of geochemistry.
  • Nhận bài: 16-10-2020
  • Chấp nhận: 03-01-2021
  • Đăng online: 28-02-2021
Trang: 53 - 63
Lượt xem: 253

Tóm tắt:

Trạng thái oxy hóa - khử của magma nói chung và granitoid nói riêng có ý nghĩa quan trọng khi xác định tiềm năng sinh khoáng của thể magma. Điều kiện oxy hóa - khử giúp cho việc luận giải tính chuyên hóa địa hóa không chỉ theo mức hàm lượng mà dựa cả vào hành vi địa hóa của nguyên tố. Việc nghiên cứu bao thể nguyên sinh của magma bằng phương pháp địa hóa nhiệt áp trên thiết bị RAMAN đã xác định granitoid khối Ngọc Tụ mang đặc tính oxy hóa được chỉ thị bởi các bao thể nguyên sinh giàu CO2. Điều kiện này cho thấy granitoid khối Ngọc Tụ không thuận lợi cho tính chuyên hóa sinh khoáng của Sn nhưng có thể thuận lợi cho việc di chuyển Mo, W từ dung thể magma vào dung dịch quặng.

Trích dẫn
Đỗ Đức Nguyên, Nguyễn Văn Niệm, Phạm Hùng Thanh, Dương Công Hiếu, Bùi Trọng Tấn, Hoàng Thị Thùy Linh, Đinh Công Tiến và Hoàng Thị Thoa, 2021. Đặc tính môi trường oxy hóa - khử của granitoid khối Ngọc Tụ và tính chuyên hóa địa hóa của chúng (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 1, tr. 53-63.
Tài liệu tham khảo

[1]. Bakker, R. J., (2000). Fluid inclusions as metamorphic process indicators in the Southern Aravalli Mountain Belt (India). Contributions to Mineralogy and Petrology 139 (2), 163 - 179.

[2]. Blevin P. L., (2004). Metallogeny of granite rocks. The Ishihara Symposium: Granites and associated metallogenesis. Geoscience Australia. www.ga.gove.au.

[3]. Dương Đức Kiêm, (2006). Nghiên cứu sinh khoáng và dự báo triển vọng khoáng sản đới cấu trúc kiến tạo Pô Cô. Lưu trữ Địa chất. Hà Nội.

[4]. Moussallam, Y., Edmonds, M., Scaillet, B., Peters, N., Gennaro, E., Sides, I., & Oppenheimer, C., (2016). The impact of degassing on the oxidation state of basaltic magmas: a case study of Kīlauea volcano. Earth and Planetary Science Letters 450, 317 - 325.

[5]. Nguyễn Quang Lộc, (1998). Báo cáo thuyết minh, Bản đồ địa chất và khoáng sản nhóm tờ Đắk Tôtỷ lệ 1:50.000. Lưu trữ Địa chất. Hà Nội.

[6]. Nguyễn Văn Niệm, Đỗ Đức Nguyên, (2014). Nghiên cứu đặc điểm địa hóa của molipden trong thành tạo granitoid khối Ngọc Tụ (phức hệ Bà Nà) làm cơ sở dự báo tiềm năng khoáng sản molipden. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

[7]. Nguyễn Văn Niệm, Đỗ Đức Nguyên, (2018). Nghiên cứu chuyên hóa địa hóa molipden các thành tạo granitoid kiểu Bà Nà và tiềm năng sinh khoáng Mo của chúng. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

[8]. Trần Hoàng Vũ, (2015). Tuổi đồng vị U - Pb trong zircon của granit khối Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành địa chất. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

[9]. Trần Tính, Nguyễn Văn Trang, (1994). Báo cáo kết quả đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Kon Tum - Buôn Mê Thuột tỷ lệ 1/200.000. Lưu trữ Địa chất. Hà Nội.

Các bài báo khác