Đánh giá chấn động nổ mìn đến kết cấu vỏ chống của đường hầm Hải Vân khi tiến hành đào mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn

  • Cơ quan:
    Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Vietnam
  • Từ khóa: Chấn động nổ mìn, Công trình lân cận, Đào hầm, Khối đá.
  • Nhận bài: 28-08-2020
  • Chấp nhận: 07-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 131 - 138
Lượt xem: 249

Tóm tắt:

Nghiên cứu thực nghiệm và mô hình số về ảnh hưởng của chấn động nổ mìn trong quá trình đào hầm lên các công trình lân cận (khối đá, đường hầm tồn tại trước đó, các tòa nhà, v.v.) đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây. Tuy vậy, ảnh hưởng của chấn động nổ mìn từ đường hầm mới đối với đường hầm lân cận hiện tại vẫn chưa nghiên cứu đầy đủ. Một số nghiên cứu đã được thực hiện để nghiên cứu mối quan hệ của vận tốc dao động đỉnh của phần từ (Peak Particle Velocity) trong vỏ chống bê tông của đường hầm cũ dọc theo trục đường hầm. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu thử nghiệm hiện trường hoặc khó khăn trong việc tiến hành thử nghiệm hiện trường, và việc sử lý kết quả đo, đặc biệt với đường hầm cũ, tồn tại lâu bị hư hỏng sau một thời gian dài sử dụng. Bài báo sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng các kết quả nghiên cứu của hầm Croix-Rousse, Lyon, Pháp để đề xuất đánh giá ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến vỏ bê tông liền khối của hầm chính trong quá trình đào mở rộng hầm phụ bằng trong điều kiện tương tự tại hầm đèo Hải Vân ở Việt Nam.

Trích dẫn
Đặng Văn Kiên, 2020. Đánh giá chấn động nổ mìn đến kết cấu vỏ chống của đường hầm Hải Vân khi tiến hành đào mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 131-138.
Tài liệu tham khảo

[1]. Dang V.K., Dias D., Do N.A., Vo T.H., (2018), Impact of Blasting at TunnelFace on an Existing Adjacent Tunnel. International Journal of GEOMATE, July, 2018 Vol.15, Issue 47, pp.22-31 Geotec., Const. Mat. & Env., ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online), Japan.

[2]. Đặng Văn Kiên (2014). Khảo sát chấn động nổ mìn khi đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn ở khu vực thành phố bằng mô hình 2D, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (6), 2014, tr. 7-12.

[3]. Đặng Văn Kiên (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu công trình ngầm lân cận bằng hai phương pháp đo đạc hiện trường và phương pháp số, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (3), tr. 17-21.

[4]. Đặng Văn Kiên, (2017). Nghiên cứu đánh giá ản hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu cỏ chống của đường hầm chính tại dự án hầm Hải Vân khi tiến hành mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (2), tr. 33-40.

[5]. Đặng Văn Kiên, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình ngầm lân cận. Luận án Tiến Sỹ, Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 179 trang.

[6]. Ichizuru ISHIMOTO and Tran Ngoc NGUYEN. Introduction of hai van pass tunnel construction project in vietnam. Project Management Unit No.85, Ministry of Transport, Vinh, Vietnam.

[7]. Keshavarz M., Dang V.K., Amini H.K., Pellet F.L., (2013). AE thresholds and compressive strength of different crystalline rocks subjected to static and dynamic loadings. 1st International Conference on Rock Dynamics and Applications. 06-08 June 2013, Lausanne-Switzerland. 

[8]. Olsson, M., Nie, S., Bergqvist, I., Ouchterlony, F. (2001): What causes cracks in rock blasting? In: Proc. EXPLO2001. Hunter valley, NSW, Australia, 191–196.

[9]. Pellet F. L., Dang V. K., Baumont C., Dusseux M., Huang G. J. Determination of dynamic rock strength to assess blasting efficiency, (2013). International conference on Rock Mechanics for Resources Energy, and Environment- Eurock 2013. 21-26 September 2013, Wroclaw, Poland.

[10]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT. Về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. National technical regulation on safety in the storage, transportation, use and disposal of industrial explosive materials. Hà Nội -2008.

[11]. Saharan, M. R. and Mitri, H. S. Numerical Procedure for Dynamic Simulation of Discrete Fractures Due to Blasting. Rock Mech. Rock Engng, 2008, 41 (5) : 641–670.

[12]. Van Kien DANG, Ali LIMAM, Didier SUBRIN, Emmanuel HUMBERT, (2013). Blast vibration induced during tunnel excavation in urban areas: Numerical simulation and measure results. Int. Conf. Franco –Vietnamienne CIGOS 2013 on Construction et Developpement Durable. 04-05 Avril 2013, Lyon,France.

[13]. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Ngoc Anh Do (2016). 2D/3D numerical simulation the effect of blast vibration on the existing tunnel during tunnel excavation by blasting method. Proceedings of the international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016).

[14]. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, (2018). Nghiên cứu sử dụng chỉ số “RMR” để đánh giá chấn động do nổ mìn đào hầm đến kết cấu đường hầm lân cận thông qua vận tốc PPV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (3), tr. 1-9.