Đánh giá rủi ro phòng lũ trong thời kỳ giữa mùa lũ đối với đập đá đổ

  • Cơ quan:
    1 Khoa Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, Việt Nam 2 Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Carlo, Các yếu tố thi công ngẫu nhiên,Dòng chảy lũ, Đập đá đổ, Phương pháp Monte.
  • Nhận bài: 25-08-2020
  • Chấp nhận: 10-12-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 123 - 130
Lượt xem: 277

Tóm tắt:

Trong bài báo này một mô hình toán học được thiết kế để tính toán rủi ro ngăn dòng đối với đập đá đổ trong thời đoạn ngăn dòng thi công về mùa lũ, dựa trên điều kiện nước không được chảy qua đỉnh đập và các yếu tố ngẫu nhiên khác như mực nước lũ phía trước đập và cao trình mực nước lũ. Các đặc tính của hệ thống thi công đập đá đổ, số ngày trong mỗi tháng cần phải dừng thi công để bảo trì đập và tính ngẫu nhiên của tốc độ gia tăng mực nước trung bình mỗi ngày được xem xét để thiết kế một mô hình tính chiều cao mô phỏng chống lũ trong thời đoạn thi công. Dựa vào phương pháp Monte Carlo, mô hình tính toán rủi ro được giải quyết bằng cách liên kết các yếu tố của thủy văn, thủy điện và thi công. Hơn nữa, ảnh hưởng của chỉ số thi công điều khiển được đó là tốc độ tăng trung bình tối thiểu hàng ngày của thân đập dựa trên tỷ lệ rủi ro được nghiên cứu.

Trích dẫn
Nguyễn Hưng Nguyên, Hoàng Đình Phúc và Bùi Anh Thắng, 2020. Đánh giá rủi ro phòng lũ trong thời kỳ giữa mùa lũ đối với đập đá đổ (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 123-130.
Tài liệu tham khảo

[1]. Hu Zhigen, Liu Quan, He Chenghai, (2002) Rick analysis of retaining rockfill cofferdam for diversion based on the Monte Carlo method [J]. Advances in Water Science, , 13(5) 634- 638.

[2]. Zhang Chao, Hu Zhigen, Liu Quan.(2012) Integrated rick analysis for the cascase of system diversion [J]. Advances in Water Science, , 23(3) 396- 402.

[3]. Zhang Chao, Hu Zhigen, Liu Quan.( 2012) Rick analysis for construction diversion with discharge control of the upstream hydropower stations [J]. Journal of Hydraulic Engineering, , 43(11), 1328-1333.

[4]. Liu Quan, Hu Zhigen, Ren Jinming, (2014). Rick analysis of hydropower construction diversion with cascaded reservoirs [J]. Journal of Hydroelectric Engineering, , 33(1) 147-153.

[5]. Xu Tang jin, Li Heng, Ma Yongfeng.( 2011)Discussion on design flood standard of dam flood protection and flood diversion structure [J]. Yangtze River, , 42 (16) 69- 72.

[6]. Zhong Denghua, Chang Haotian, Liu Ning, (2013). Simulation and Optimization of high rock- filled dam construction operations [J]. Journal of Hydraulic Engineering, , 44(7) 863-872.

[7]. Fan Xi’e, Hu Zhigen, Jin Peng,( 2007). Integrated rick of construction diversion system based on the Monte Carlo method [J]. Advances in Water Science, , 18(4) 604- 608.

[8]. Liu Lian, Hu Zhigen. (2013) Negotiation decision evolutionary analysis of high rock- fill dam construction during flood period on time – varying [J]. Journal of Hydraulic Engineering, , 44(11) 1359- 1365.

[9]. Wang Jing. (2008) Simulation of effective construction period of rock- fill dams under the condition of rain based on the Monte Carlo method [J]. China Rural Water and Hydropower, (11) 75-77.