Nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển trong xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc gia cố xi măng

  • Cơ quan:
    1 Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam 2 Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Cát biển,Cọc cát xi măng,Xử lý nền đất yếu.
  • Nhận bài: 18-10-2020
  • Chấp nhận: 25-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 102 - 108
Lượt xem: 312

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển trong cải tạo nền đất yếu bằng phương pháp cọc gia cố xi măng. Như chúng ta đã biết, cát biển là vật liệu sẵn có với trữ lượng lớn. Việc sử dụng vật liệu tại chỗ phục phụ các dự án xây dựng công trình nói chung và công trình giao thông ven biển riêng có ý nghĩa kinh tế lớn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và sử dụng cát biển vào các lĩnh vực xây dựng là hết sức cần thiết và quan trọng. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ và mô đun đàn hồi trong cọc cát xi măng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện cơ sở lý thuyết xử lý, cải tạo nền đất yếu nhất là đất yếu ven biển nước ta bằng cọc xi măng cát biển. Nghiên cứu có tính khả thi và ý nghĩa thực tiễn cao.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Dịu, Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Đức Mạnh và Bùi Anh Thắng, 2020. Nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển trong xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc gia cố xi măng (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 102-108.
Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Quang Chiêu, (2004). Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội, 190 trang.

[2]. Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy, (2005). Công nghệ khoan phụt cao áp trong xử lý nền đất yếu. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội.

[3]. Tạ Đức Thịnh, (2002). Nghiên cứu xử lý, gia cố nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Hà Nội.

[4]. Tạ Đức Thịnh, (2018). Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi tại Trường Trung học phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 59, Kỳ 4 (2018) 78 - 85.

[5]. Nguyễn Uyên, (2013). Xử lý nền đất yếu trong xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội, 210 trang.

[6]. TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

[7]. TCVN 7572 - 2:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt.

[8]. TCVN 6260:2009. Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

[9]. TCVN 9205:2012. Cát nghiền cho bê tông và vữa.

[10]. TCVN 4506:2012. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

[11]. TCVN 9403:2012. Gia có đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng.