Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn

  • Cơ quan:
    1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam 2 Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam 3 Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam 4 Trường Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, Việt Nam
  • Từ khóa: Bê tông,Cơ học phá hủy,Dầm nứt mồi chịu uốn,Đặc tính phá hủy,Mô hình lưới,
  • Nhận bài: 17-10-2020
  • Chấp nhận: 19-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 96 - 101
Lượt xem: 287

Tóm tắt:

Bài báo giới thiệu kết quả xác định một số đặc tính phá hủy của bê tông bằng thí nghiệm và mô phỏng. Thông qua việc so sánh kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho phép xác định được một số đặc tính phá hủy như năng lượng phá hủy Gf , chiều dài đặc trưng của vùng phá hủy lch và cường độ ứng suât giới hạn Kic của 6 loại bê tông có cường độ chịu nén từ 20 MPa đến 50 MPa. Đây là những đặc tính quan trọng trong nghiên cứu nâng cao tính chính xác, độ tin cậy tính toán và tuổi thọ của công trình bê tông cốt thép.

Trích dẫn
Bùi Trường Sơn, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thị Nụ, Trần Thế Truyền và Trần Nam Hưng, 2020. Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 96-101.
Tài liệu tham khảo

[1]. Bažant, Z.P., Xiang, Y., (1997). Crack Growth and Lifetime of Concrete under Long Time Loading. J. Eng. Mech. 123, 350-358. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(1997)123:4(350).

[2]. Chaboche, J.L, (1993). Development of continuum damage mechanics for elastic solids sustaining anisotropic and unilateral damage 311-329.

[3]. Desmettre, C., Charron, J.-P., (2011). Novel water permeability device for reinforced concrete under load. Mater. Struct. 44, 1713-1723. https://doi.org/10.1617/s11527-011-9729-6

[4]. Gilles Pijaudier-Cabot, Frédéric Dufour, Marta Choinska, (2009). Permeability due to the Increase of Damage in Concrete: From Diffuse to Localized Damage Distributions. J. Eng. Mech. 135, 1022-1028. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000016

[5]. Grassl, P., Jirásek, M., (2010). Meso-scale approach to modelling the fracture process zone of concrete subjected to uniaxial tension. Int. J. Solids Struct. 47, 957-968. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2009.12.010

[6]. Jan G.M. van Mier, (2013). Concrete Fracture: A Multiscale Approach.

[7]. Karihaloo, B.L., (1995). Fracture Mechanics and Structural Concrete. Longman Scientific & Technical.

[8]. Liu, H., Zhang, Q., Gu, C., Su, H., Li, V.C., (2016). Influence of micro-cracking on the permeability of engineered cementitious composites. Cem. Concr. Compos. 72, 104-113. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2016.05.016

[9]. Peter Grassl, (2009). A lattice approach to model flow in cracked concrete. Cem. Concr. Compos. 31, 454-460.