Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều tới ổn định đê biển tỉnh Quảng Ninh

  • Cơ quan:
    Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Dòng thấm không ổn định,Dòng thấm,Ổn định mái dốc,Thủy triều.
  • Nhận bài: 26-10-2020
  • Chấp nhận: 14-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 74 - 80
Lượt xem: 327

Tóm tắt:

Như chúng ta đã biết, sự mất ổn định của công trình chắn nước nói chung và đê biển nói riêng do tác động của nhiều nguyên khác nhau, một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đó là tác động mực nước trước thân đê và sự hình thành dòng thấm không ổn định trong thân đê. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, sự biến đổi mực nước trên hệ thống dòng chảy (sông, suối, …) và ngoài biển chịu tác động rất lớn tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định hệ thống công trình chắn nước. Bài báo sẽ tiến hành phân tích tác động của thủy triều đến sự ổn định đê biển; bên cạnh đó hoàn thiện và bổ sung thêm phương pháp luận trong bài toán thiết kế và kiểm toán ổn định thân đê biển. Kết quả nghiên cứu áp dụng phân tích, tính toán trên một số đoạn đê biển điển hình tại tỉnh Quảng Ninh.

Trích dẫn
Bùi Anh Thắng, Hoàng Đình Phúc, Phạm Đức Thọ và Đặng Quang Huy, 2020. Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều tới ổn định đê biển tỉnh Quảng Ninh (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 74-80.
Tài liệu tham khảo

[1]. Berilgen M., (2007), Investigation of stability of slopes under drawdown conditions, Computers and Geotechnics 34: 81-91

[2]. Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng (2005), Báo cáo khảo sát địa chất công trình Tuyến kè bờ thuộc dự án Cụm dịch vụ Hậu cần và chế biến hải sản Cửa Ông .

[3]. Công ty Tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông (2009), Báo cáo khảo sát địa chất công trình dự án Xây dựng tuyến đường bao biển Lán Bè đấu nối với tuyến đường bao biển núi Bài Thơ - (giai đoạn I), tại địa điểm Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

[4]. Fredlund, D. G., & Morgenstern, N. R., (1977), Stress state variable for unsaturated soils, ASCE, Vol.103, pp. 447-464.

[5]. Fredlund, D.G., Xing, A., & Huang, S., (1994), Predicting the permeability function for unsaturated soils using the soil - water characteristics curve, Canadian Geotechnical Journal, 31(3): 521-532.

[6]. Lê Đình Hồng, (2002), Hướng dẫn sử dụng chương trình Slope/w - tính ổn định mái dốc, Nhà xuất bản Xây dựng.

[7]. Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Trường Tiến, Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Uyên, (2000), Cơ học đất cho đất không bão hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, (Bản dịch).

[8]. Phạm Quang Hưng, (2012), “Tính toán ổn định mái dốc có xét đến yếu tố không bão hòa của đất trong điều kiện Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 11, tr. 61-71.