Xác định vùng ảnh hưởng đến công trình lân cận của phương pháp cố kết hút chân không khi xử lý nền đường đất yếu

  • Cơ quan:
    1 Sở Giao thông vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 2 Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam 3 Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  • Từ khóa: Bảo vệ,Cố kết chân không,Công trình lân cận,Đất yếu,Vùng ảnh hưởng.
  • Nhận bài: 05-10-2020
  • Chấp nhận: 13-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 33 - 39
Lượt xem: 386

Tóm tắt:

Phương pháp cố kết hút chân không (VCM) là một phương pháp xử lý nền đất yếu hiệu quả, được sử dụng nhiều vào các công trình ở Việt Nam gần đây. Tuy nhiên ảnh hưởng của xử lý nền đất yếu đến công trình lân cận còn chưa được nghiên cứu chi tiết, chưa được tiêu chuẩn hóa, dẫn đến nhiều sự cố ngoài mong muốn. Bài báo đề xuất một cách xác định vùng ảnh hưởng của phương pháp cố kết hút chân không từ đó có giải pháp để bảo vệ công trình. Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng tại đoạn đường dẫn cầu Vàm Sát 2, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và mang lại hiệu quả cao, đảm bảo tiêu chí kinh tế - kỹ thuật.

Trích dẫn
Nguyễn Chí Đạt, Vũ Minh Ngạn và Phạm Văn Hùng, 2020. Xác định vùng ảnh hưởng đến công trình lân cận của phương pháp cố kết hút chân không khi xử lý nền đường đất yếu (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 33-39.
Tài liệu tham khảo

[1]. Indraratna, B., Rujikiatkamjorn, C., (2008). Effects of Partially Penetrating Prefabricated Vertical Drains and Loading Patterns on Vacuum Consolidation. Proceeding of ASCE GeoCongress: Geosustainability and Geohazard Mitigation, New Orleans, ASCE, Reston, VA, USA, 596-603.

[2]. Liu, J., Fu, H., Wang, J., Cai, Y., Hu, X., (2018). Estimation of Influence Scope of Lateral Displacement of Soft Ground under Vacuum Pressure with PVD. Advances in Civil Engineering. Vol 2018, Article ID 8248049.

[3]. Long. P. V., Bergado, D. T., Nguyen, L. V., Balasubramaniam, A. S., (2013). Design and Performance of Soft Ground Improvement using PVD with and without Vacuum Consolidation. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol.44, No.4, 2013, ISSN 0046-5828.

[4]. Nguyen M. D., Le, D. V., Pham, B. T., (2017). Prediction of Lateral Displacement of Ground Improved by Mernard Vacuum Consolidation Method based on Characteristics of Soft Soil and Settlement Observation Results. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Vol 8, Issue 11, 2017, 526-535.

[5]. Nguyen Trong Nghia (2019) Modelling of a vacuum consolidation project in Viet Nam. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 9(2):67-84.

[6]. Ong, C., Chai, J., (2011) Lateral displacement of soft ground under vacuum pressure and surcharge load. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 5(2):239-248.

[7]. Witasse, R., Racinais, J., Maucotel, F., Galavi, V., Brinkgreve, R., Plomteux, C., (2012). Finite Element Modeling of Vacuum Consolidation using Drain Elements and Unsaturated Soil Conditions. ISSMGE - TC 211. International Symposium on Ground Improvement IS-GI. 2012, Brussels, Belgium.