Nghiên cứu sự ổn định của nền đường do ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước trên mái ta-luy

  • Cơ quan:
    1 Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, Việt Nam 2 Khoa Công trình, Trường Sĩ quan Công binh, Bình Dương, Việt Nam 3 Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, Việt Nam
  • Từ khóa: Độ thấm, Gradient thủy lực, Mực nước, Ổn định nền đường, Rút nước.
  • Nhận bài: 05-10-2020
  • Chấp nhận: 03-11-2020
  • Đăng online: 31-12-2020
Trang: 26 - 32
Lượt xem: 309

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự ổn định của của nền đường khi có mực nước trên một mái ta-luy rút xuống và khi có mực nước ở trên hai mái ta-luy và một bên rút xuống trong khi một bên giữ nguyên. Ảnh hưởng của các tham số khác nhau như độ thấm (hay hệ số thấm) của đất nền đường, tốc độ thay đổi mực nước trên mái ta-luy nền đường đến sự ổn định của nền đường được khảo sát, để từ đó tìm ra quy luật về sự thay đổi mức độ ổn định của nền đường. Kết quả cho thấy, nền đường bị suy giảm đáng kể mức độ ổn định khi có sự rút xuống của mực nước trên mái ta-luy.

Trích dẫn
Trần Nam Hưng, Trần Nguyên Dương và Phạm Đức Tiệp, 2020. Nghiên cứu sự ổn định của nền đường do ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước trên mái ta-luy (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 6, tr. 26-32.
Tài liệu tham khảo

[1]. Borja, R. I., Kishnani, S. S., (1992). Movement of slopes during rapid and slow drawdown. Proceedings of a special conference on the Geotechnical Engineering Division of ASCE, Berkeley (CA).

[2]. Bùi Xuân Cậy, Trần Thị Kim Đăng, Vũ Đức Sỹ, Nguyễn Quang Phúc, (2009). Thiết kế nền mặt đường ô tô, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải Hà Nội.

[3]. Desai, C. S., (1977). Drawdown analysis of slopes by numerical methods. Journal of Geotech Eng, ASCE; 109: 946-60.

[4]. Nguyễn Cảnh Thái, Lương Thị Thanh Hương, (2012). Ổn định mái dốc khi mực nước trên mái rút nhanh. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 21:85.

[5]. Richards, L. A., (1931). Capillary conduction of liquids through porous medium. Journal of Physics (1), 318-333.

[6]. Toan Duong Thi and Duc Do Minh, (2019). Riverbank Stability Assessment under River Water Level Changes and Hydraulic Erosion. Water, 11, 2598, doi: 10.3390/w11122598.