Phân tích tình hình bố trí lao động tại lò chợ vỉa 11 (Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm) tại công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV

  • Cơ quan:
    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Bố trí lao động,Điều kiện sản xuất, Lò chợ vỉa 11, Năng suất lao động, Số lao động tính toán.
  • Nhận bài: 23-08-2020
  • Chấp nhận: 13-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 32 - 38
Lượt xem: 366

Tóm tắt:

Bài báo được thực hiện nhằm chỉ ra những tồn tại trong bố trí lao động tại lò chợ vỉa than 11. Kết quả phân tích đã chỉ ra: (i) Số lao động được bố trí sử dụng thực tế thường cao hơn rất nhiều so với tính toán, là do công ty Cổ phần Than Hà Lầm chỉ thiết kế cho điều kiện sản xuất ổn định, thuận lợi, trong khi thực tế khai thác than, công ty gặp rất nhiều trở ngại do gặp phải các điều kiện sản xuất đặc thù; (ii) năng suất thực tế thấp hơn nhiều so với năng suất lao động thiết kế, là do việc tính toán số lao động chưa phù hợp với điều kiện sản xuất của lò chợ; đồng thời số lao động thủ công cho công việc phục vụ phụ trợ được bố trí quá nhiều theo nhu cầu thực tế.; (iii) Mức năng suất lao động trực tiếp giao khoán hiện nay tại lò chợ vỉa 11 còn thấp so với khả năng thực tế, không tạo động lực cho người lao động nỗ lực tăng năng suất lao động. Các giải pháp khắc phục tồn tại là (i) Hoàn thiện việc tính toán số lao động có xét đến điều kiện sản xuất đặc thù và số lao động phục vụ phụ trợ; (ii) Bố trí lại lao động trong khâu sản xuất phụ trợ có tính thủ công để cắt giảm nhân lực; (iii) Tính toán lại mức năng suất lao động trực tiếp giao khoán cho lò chợ vỉa 11. Với các giải pháp này, công ty sẽ tăng tính chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Trích dẫn
Bùi Thị Thu Thủy, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phạm Kiên Trung, 2020. Phân tích tình hình bố trí lao động tại lò chợ vỉa 11 (Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm) tại công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 32-38.
Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Thị Thu Thủy, (2018). Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất tại các lò chợ cơ giới hóa của công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Trang 53-54, Báo cáo thực hiện đề tài, Quảng Ninh, 93 trang.

[2]. Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, (2018). Tài liệu kỹ thuật về khai thác lò chợ áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ, Quảng Ninh, 123 trang.

[3]. Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, (2016-2018). Báo cáo sau ca tại các lò chợ vỉa 11, Quảng Ninh, 1027 trang.