Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Nhìn từ thực tế tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

  • Cơ quan:
    1 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam2 Công ty cổ phân than Mông Dương – Vinacomin, Việt Nam
  • Nhận bài: 01-08-2020
  • Chấp nhận: 16-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 18 - 25
Lượt xem: 369

Tóm tắt:

Vốn kinh doanh là nguồn lực, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn kinh doanh hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh đều đặn và tạo khả năng sinh lợi và bảo toàn vốn. Bài báo giới thiệu về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin (2017-2019). Từ góc nhìn thực tế, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin trong thời gian tới.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Huyền Trang, và Nguyễn Thị Tuyết Mai, 2020. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Nhìn từ thực tế tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 18-25.
Tài liệu tham khảo

[1]. Lương Anh Hùng, (2019). Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cảng – Tổng Công ty Đông Bắc. Luận văn thạc sĩ, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[2]. Cao Văn Kế, (2015). Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện tài chính, 241 trang.

[3]. Trần Nam Trung, (2012). Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình giao thông 208 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4. Luận án thạc sĩ kinh tế, Học viện tài chính, 237 trang.

[4]. Nguyễn Tuấn Việt, (2018). Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[5]. Nguyễn Đăng Hạc (1998), Phân tích kinh tế hoạt động SXKD của DNXD, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

[6]. Báo cáo tài chính công ty Cổ phần than Mông Dương – vinacomin (2017 – 2019).

Các bài báo khác