Định hướng tái cấu trúc đối với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  • Cơ quan:
    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Dầu khí,Tái cấu trúc,PVEP.
  • Nhận bài: 06-08-2020
  • Chấp nhận: 11-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 9 - 17
Lượt xem: 445

Tóm tắt:

Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí có tính quốc tế cao, đồng thời mang tính chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia, chủ quyền biển đảo nên điều đó buộc PVEP phải luôn rà soát cấu trúc để cải tiến hoặc tái cấu trúc để thích nghi và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả đã vận dụng mô hình lý thuyết tái cấu trúc doanh nghiệp làm cơ sở định hướng tái cấu trúc đối với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP). Tái cấu trúc PVEP được thực hiện 5 giai đoạn từ nghiên cứu bối cảnh bên ngoài của PVEP, xác định các yếu tố nội tại của PVEP, triển khai các chiến lược cần tái cấu trúc, đưa ra các phương án và đánh giá kết quả. Việc áp dụng mô hình lý thuyết này sẽ giúp các nhà quản lý của PVEP sẽ xây dựng một đề án tái cấu trúc một cách khoa học, chặt chẽ và đầy đủ nội dung, hiệu quả.

Trích dẫn
Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Lan Hoàng Thảo, 2020. Định hướng tái cấu trúc đối với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trong bối cảnh hội nhập quốc tế (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 9-17.
Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Tiến Long, (2013). Tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 29(4), 54-62.

[2]. Đặng Tiến Quyết, (2020). Cải cách chính sách tài chính, thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Tài chính, kỳ 1+2, tháng 01/2020.

[3]. Lưu Phương Anh, (2000). Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2030. Báo Quân đội Nhân dân online ngày 23/09/2019.

[4]. Lê Trung Kiên, (2018). Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thông qua hoạt động tái cấu trúc: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tạp chí Công thương 25/01/2018.

[5]. Lưu Đan Thọ, (2014). Quản trị học trong xu thế hội nhập. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 743 trang.

[6]. Trần Thị Thu Dung, (2019). Tái cấu trúc doanh nghiệp để tồn tại trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tạp chí Công thương 02/07/2019.

[7]. Petrovietnam, (2020). PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 23% kế hoạch năm 2019.

Các bài báo khác