Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam

  • Cơ quan:
    1 Khoa Kinh tế -Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam 2 Trung tâm kinh tế, Viện Dầu Khí Việt Nam -PVI, Việt Nam
  • Từ khóa: Năng lượng,Năng lượng sạch,Tài nguyên tái tạo.
  • Nhận bài: 06-08-2020
  • Chấp nhận: 23-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 1 - 8
Lượt xem: 470

Tóm tắt:

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng sạch thay thế cho năng lượng truyền thống đang là xu hướng mà hầu hết các nước trên thế giới dùng để giải quyết bài toán đặt ra đó là: sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam, bài báo đưa ra bức tranh toàn cảnh về tiềm năng phát triển các nguồn nguyên liệu sạch sẵn có như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, năng lượng từ nguồn rác thải sinh hoạt,… Kết quả nghiên cứu hy vọng sẽ được các nhà quản lý tài nguyên xem xét trong quy hoạch khai thác nguồn năng lượng sạch nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong bối cảnh điều kiện hiện nay của Việt Nam.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Kim Ngân và Hoàng Thị Phượng, 2020. Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 1-8.
Tài liệu tham khảo

[1]. GIZ/MoIT, (2011). Thông tin về Năng lượng Gió tại Việt Nam, Hà Nội.

[2]. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013.

[3]. Ngọc Tuấn, (2018). Năng lượng sạch thế giới sẽ lạc quan hơn. Link: http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Nam-2018-Nang-luong-sach-cua-the-gioi-se-lac-quan-hon-115-107-10431.aspx

[4]. Nguyễn Anh Tuấn,(2013). Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Viện Năng lượng. Link: http://www.ievn.com.vn/tin-tuc/Chinh-sach-va-giai-phap-thuc-day-phat-trien-nang-luong-tai-tao-o-Viet-Nam-5-1029.aspx

[5]. Nguyễn Đức Cường, (2012). Tổng quan về hiện trạng và xu hướng của thị trường năng lượng tái tạo của Việt Nam.

[6]. Tia sáng, (2016). Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Link: http://gizenergy.org.vn/vn/article/phat-trin-nng-lng-tai-to-vit-nam.

Các bài báo khác