Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh

  • Cơ quan:
    1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam 2 Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ, Việt Nam
  • Từ khóa: Góc lắp cánh, Lò chợ, Quang Hanh, Rò gió, Thông gió.
  • Nhận bài: 25-04-2020
  • Chấp nhận: 29-07-2020
  • Đăng online: 31-08-2020
Trang: 110 - 117
Lượt xem: 269

Tóm tắt:

Mỏ than Quang Hanh hiện đang khai thác ở hai khu vực với 11 lò chợ, công suất 1,5 triệu tấn/năm. Trong những năm qua, mỏ sử dụng 04 trạm quạt liên hợp với nhau để thông gió. Để đánh giá chất lượng thông gió của mỏ than Quang Hanh, bài báo tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng chất lượng thông gió các lò chợ, các gương lò chuẩn bị, các công trình thông gió và đánh giá chế độ làm việc các trạm quạt gió chính. Kết quả cho thấy chất lượng thông gió của các lò chợ và lò chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên ở một số khu vực lượng gió cung cấp chưa đủ, nhiệt độ và độ ẩm còn khá cao, mức độ rò gió còn quá lớn, lưu lượng gió chung cần đưa vào mỏ còn thiếu 26,4 m3/s (8%). Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất các giải pháp thông gió hợp lý của Công ty than Quang Hanh trong thời gian tới.

Trích dẫn
Đào Văn Chi và Trần Xuân Hà, 2020. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 4, tr. 110-117.
Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ công thương, (2011). “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01:2011/BCT)”. Nhà Xuất bản Lao động, Hà Nội.

[2]. Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh, (2014). “Giáo trình Thông gió mỏ”. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[3]. Kế hoạch thông gió quý III năm 2019, Phòng Thông gió, Công ty than Quang Hanh -TKV.

[4]. Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi, Nguyễn Xuân Hoàn, (2016). Các nguyên nhân và biện pháp xử lý cháy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57. Tr 86-94.

[5]. Đào Văn Chi, Lê Quang Phục, Nguyễn Sơn Tùng, (2017). Điều hòa khí hậu trong lò chợ Cơ giới hóa 11-1.15 bằng thiết bị MK-300 ở mỏ than Hà Lầm, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, kỳ 5, Tr 408-413.

[6]. Trung tâm KHCN Mỏ và Môi trường, (2019). Báo cáo tổng kết “Khảo sát đánh giá hiện trạng thông gió và đề xuất các giải pháp thông gió hợp lý của Công ty than Quang Hanh”.

[7]. Vương Đức Minh, (2007). Thông gió và An toàn mỏ (tiếng Trung Quốc). NXB Trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.Trương Quốc Quyền, (1999). Thông gió và An toàn (tiếng Trung Quốc), NXB Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc

Các bài báo khác