Nghiên cứu thu hồi than từ bụi túi vải lò cao trên thiết bị tuyển nổi cột

  • Tác giả: Trần Văn Được *, Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh
  • Cơ quan:
    Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Bụi lò cao, Tuyển nổi than, Than cấp hạt mịn.
  • Nhận bài: 13-09-2019
  • Chấp nhận: 22-12-2019
  • Đăng online: 28-02-2020
Trang: 124 - 131
Lượt xem: 165

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chi phí thuốc tập hợp, nồng độ bùn, chi phí nước rửa bọt, thời gian tuyển và chiều dày lớp bọt ảnh hưởng đến kết quả tuyển nổi thu hồi than từ bụi túi vải lò cao nhà máy gang thép Cao Bằng. Kết quả nghiên cứu cho thấy qua một khâu tuyển chính và một khâu tuyển tinh với chi phí thuốc tập hợp, nồng độ bùn, thời gian tuyển nổi, chi phí nước rửa bọt và chiều dày lớp bọt lần lượt là 1000 g/t, 100 g/l, 10 phút, 1,5 l/phút, 450 mm, thu được than sạch có thu hoạch, độ tro và thực thu phần cháy là 44,90%, 19,15% và 77,63%, đáp ứng yêu cầu làm nhiên liệu cho khâu thiêu kết.

Trích dẫn
Trần Văn Được, Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung và Vũ Thị Chinh, 2020. Nghiên cứu thu hồi than từ bụi túi vải lò cao trên thiết bị tuyển nổi cột , Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 1, tr. 124-131.
Tài liệu tham khảo

[1]. Công ty gang thép Cao Bằng, (2018). Báo cáo sản xuất phòng kỹ thuật. Cao Bằng.

[2]. Cun Ganghua, Wang Gangyang, Li Pengfei. Fou, (2015). Ci lian he gong yi cong gao lu wa si hui zhong hui shou jiao tan. Jin shu kuang shan. China.

[3]. Deng Yongchun, Li Liang, Wei Yanyonh, Gong Meng, (2014). Research situation of the balast furnace gas ash comperehensive utilization. Hunnan nonferrous metals. China.

[4]. http://www.aqxx.org/Item/43300.aspx.

[5]. Nguyễn Hoàng Sơn và nnk, (2019). Nghiên cứu tuyển nổi quặng Apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột có rửa bọt nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất DAP, ĐTKHCN.083/18.

[6]. Tô Xuân Thanh. Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Duy Thanh, Võ Đình Vân, (2010). Nguyên nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang. Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí và Luyện kim Thái An.

[7]. Viện thiết kế Giang Tô, (2011). Thuyết minh dự án nhà máy gang thép Cao Bằng.

[8]. Zhang Jinxia, Niu Fusheng, Liu Shuxian, Nie Yimiao, (2013). Study on recovery of carbon from Blast furnace flue slime using flotation column. China mining magazine 22(12). China.