Thiết kế hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin cho người dùng

  • Cơ quan:
    1 Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam;
    2 Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
  • Từ khóa: Internet Of Things (IoT), Beacon, Bluetooth Low, Energy, Smart Supermarket.
  • Nhận bài: 15-11-2019
  • Chấp nhận: 06-01-2020
  • Đăng online: 28-02-2020
Trang: 41 - 51
Lượt xem: 1642

Tóm tắt:

Giao thức vô tuyến năng lượng thấp BLE (Bluetooth Low Energy) cung cấp một phương tiện hiệu quả để định vị và điều hướng trong nhà bằng cách sử dụng Beacons - các thiết bị BLE có thể phát và nhận tín hiệu trong một khoảng cách ngắn. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày việc xây dựng và phát triển hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin người dùng trên nền tảng công nghệ BLE. Sản phẩm thử nghiệm là ESMarket: một hệ thống với sự hỗ trợ của các ESBeacon cho siêu thị thông minh với các ESBeacon được đặt tại các kệ hàng trong siêu thị nhỏ và điện thoại thông minh hỗ trợ Bluetooth sử dụng để cài đặt ứng dụng siêu thị số để giao tiếp với các beacon. Kết quả cho thấy khi điện thoại thông minh xuất hiện trong phạm vi của ESBeacon, nó sẽ hiển thị thông tin liên quan đến kệ hàng trên màn hình điện thoại.

Trích dẫn
Vũ Tiên Sinh, Vũ Thị Quyên, Lê Ngọc Huân và Trương Thị Hương, 2020. Thiết kế hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin cho người dùng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 1, tr. 41-51.
Tài liệu tham khảo

[1]. https://altbeacon.github.io/android - beacon - library/distance - calculations.html

[2]. Mohamad Omar Al Kalaa, Walid Balid, Naim Bitar,

[3]. Hazem Refai, 2016. Evaluating Bluetooth Low Energy in Realistic Wireless Environments. IEEE Wireless Communications and Networking Conference - Track 4 - Services, Applications, and Business, Doha, Quatar. https://www.researchgate.net/publication/291817370_Evaluating_Bluetooth_Low_Energy_in_Realistic_Wireless_Environments

[4]. Monika Adarsh, 2018. BLE beacon technology made simple: A complete guide to Bluetooth Low Energy Beacons, https://blog.beaconstac.com/2018/08/ble - made - simple - a - complete - guide - to - ble - bluetooth - beacons/

[5]. Rappaport, T. S.,1996. Wireless Communications: Principles & Practice, Prentice - Hall: Upper Saddle River, N J.