Hệ thống Web và ứng dụng di động kết nối cộng đồng người cung cấp và người mua dịch vụ việc làm gia đình

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1195
  • Cơ quan:
    1 Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Microservices, Business processs model and notation CBM, Viecnhanhanh
  • Nhận bài: 15-01-2017
  • Chấp nhận: 18-05-2017
  • Đăng online: 30-10-2017
Lượt xem: 588

Tóm tắt:

Bài báo trình bày một giải pháp công nghệ tích hợp Web và Ứng dụng di động (App) để kết nối cộng đồng người cung cấp và người mua dịch vụ việc làm gia đình. Hệ thống đã lượng hóa các gói công việc mà người mua và nhà cung cấp muốn giao kết hợp đồng công việc (dạng hợp đồng điện tử), cung cấp các tính năng thực hiện quy trình kết nối, cung cấp các công cụ để quản lý thời gian, lịch làm việc, quản lý chi phí và hỗ trợ thanh toán giữa hai bên.

Trích dẫn
Nguyễn Quang Khánh và Phan Mạnh Tiến, 2017. Hệ thống Web và ứng dụng di động kết nối cộng đồng người cung cấp và người mua dịch vụ việc làm gia đình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 5.