Thuật toán lập lịch hướng xuống tăng cường dựa trên trải nghiệm người dùng cho dịch vụ âm thanh trong mạng di động 4G LTE

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1132
  • Cơ quan:
    1 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Thuật toán lập lịch, Cấp phát tài nguyên, Dịch vụ âm thanh, LTE, E-model
  • Nhận bài: 20-06-2017
  • Chấp nhận: 25-07-2017
  • Đăng online: 30-10-2017
Lượt xem: 609

Tóm tắt:

Lập lịch là một trong những thao tác quan trọng của các trạm thu phát sóng viễn thông nói chung, trong mạng 4G LTE nói riêng. Bài báo này mô tả một thuật toán lập lịch dựa trên trải nghiệm người dùng (được xác định bằng mô hình E-model mở rộng), nhận thức kênh và chất lượng dịch vụ QoS cho dịch vụ âm thanh trong mạng LTE hướng xuống. Âm thanh là một trong những dịch vụ rất nhạy cảm với các tác động của mạng như trễ, mất mát gói tin, sự biến động của trễ v.v. Thuật toán lập lịch này được xây dựng dựa trên việc sử dụng mô hình E-model mở rộng và kích thước hàng đợi tối đa như những tham số cần thiết để xác định tham số ưu tiên. Các kết quả mô phỏng chỉ ra được thuật toán đề xuất không chỉ thỏa mãn các yêu cầu về QoS cho dịch vụ âm thanh mà còn vượt qua một số thuật toán lập lịch tiêu biểu khác như FLS, M-LWDF, EXP/PF về các chỉ số như trễ, thông lượng, chỉ số công bằng và hiệu quả phổ. Ngoài ra, thuật toán đề xuất cũng cải thiện đáng kể tỉ lệ mất mát gói tin âm thanh trong mạng LTE.

Trích dẫn
Nguyễn Duy Huy và Nguyễn Thùy Dương, 2017. Thuật toán lập lịch hướng xuống tăng cường dựa trên trải nghiệm người dùng cho dịch vụ âm thanh trong mạng di động 4G LTE, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 5.