Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối CaCO3 và CaSO42H2O trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt tại lô PM3 - CAA

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1042
  • Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh 1 *, Đặng Đình Tuấn 2, Lê Đăng Thanh 2
  • Cơ quan:
    1 Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
    2 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Việt Nam
  • Từ khóa: Lắng đọng muối, Hệ thống thiết bị bề mặt, Ống khai thác, Lô PM3 - CAA
  • Nhận bài: 17-12-2019
  • Chấp nhận: 26-01-2019
  • Đăng online: 28-02-2019
Lượt xem: 198

Tóm tắt:

Cùng với hiện tượng lắng đọng paraffin, lắng đọng muối trong ống khai thác và các thiết bị trên bề mặt ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả khai thác và tuổi thọ của thiết bị. Tại lô PM3 - CAA, hiện tượng lắng đọng muối được phát hiện từ rất sớm (năm 2006) đặc biệt tại các van gaslift. Từ năm 2008 tại lô PM3 - CAA đã thực hiện hàng loạt các biện pháp xử lý để loại bỏ các tích tụ cặn sa lắng muối cho các giếng. Tuy nhiên, phần lớn các giếng đã được xử lý sau một thời gian lại bị lắng đọng muối trở lại, thậm chí một số giếng không cho dòng sau xử lý. Điều này dẫn đến việc tăng chi phí cho quá trình khai thác dầu. Đểxử lý loại trừ các lắng đọng muối vô cơ, người ta có thể sử dụng hai nhóm giải pháp là cơ học và hóa học. Trong đó nhóm giải pháp hóa học được áp dụng phổ biến do chi phí thấp, dễ sử dụng và đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất. Bài báo trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt, dựa trên việc phân tích các tài liệu và quá trình xử lý lắng đọng muối tại các mỏ của Vietsovpetro. Kết quả nghiên cứu đưa ra hệ hóa phẩm Disolvine E - 39 dùng đểxử lý các tích tụ sa lắng muối vô cơ trên cơ sở muối CaCO3, CaSO42H2O tại Lô PM3 - CAA là phù hợp.

Trích dẫn
Nguyễn Văn Thịnh, Đặng Đình Tuấn và Lê Đăng Thanh, 2019. Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối CaCO3 và CaSO42H2O trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt tại lô PM3 - CAA, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 5.