Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa ở lưu vực sông Ba, Nam Trung Bộ trên nghiên cứu tổ hợp khoáng vật sét

  • Tác giả: Phạm Như Sang *, Khương Thế Hùng, Tạ Thị Toán, Phan Thị Thanh Hiền, Đỗ Mạnh An, Bùi Thanh Tịnh
  • Cơ quan:
    Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Phong hóa hóa học, Phong hóa vật lý, Khoáng vật sét, Lưu vực sông Ba, Gió mùa Đông Á
  • Nhận bài: 31-07-2019
  • Chấp nhận: 09-10-2019
  • Đăng online: 31-10-2019
Trang: 12 - 14
Lượt xem: 547

Tóm tắt:

Khoáng vật sét trong đá trầm tích Miocen và trầm tích sông được thu thập từ lưu vực sông Ba thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam, dùng đểxác định các yếu tốảnh hưởng đến quá trình phong hóa trong Miocen và thời điểm hiện tại ở khu vực nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, trong các đá trầm tích Miocen có nguồn gốc từ đá andesit và ryolit có chứa smectit cao (trung bình 72%) với kaolinit trung bình (24%), trong khi đá trầm tích Miocen có nguồn gốc từđá felsic lại điển hình bằng kaolinit cao (65%) với smectit trung bình (25%). Các trầm tích sông (trầm tích hiện đại) được đặc trưng bởi hàm lượng smectit (43%) và kaolinit (37%) trung bình. Kết quả phân tích sự hình thành, đặc điểm phân bốđiển hình của tổ hợp khoáng sét trong lưu vực sông Ba có thểdo sự xuất hiện phổbiến của các đá xâm nhập felsic và đá phun trào cùng với hoạt động kiến tạo nâng lên yếu ớt và khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Á trong thời kỳ Miocen và trong thời điểm hiện tại. Điều này cho thấy rằng, thành phần thạch học của đá và điều kiện gió mùa Đông Á là những yếu tốquan trọng kiểm soát quá trình phong hóa, trong khi đó yếu tốkiến tạo chỉ đóng vai trò thứ yếu ở lưu vực sông Ba.

Trích dẫn
Phạm Như Sang, Khương Thế Hùng, Tạ Thị Toán, Phan Thị Thanh Hiền, Đỗ Mạnh An và Bùi Thanh Tịnh, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa ở lưu vực sông Ba, Nam Trung Bộ trên nghiên cứu tổ hợp khoáng vật sét, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 5, tr. 12-14.

Các bài báo khác