Assessment of liquefaction potential of sand distributed in the 1 District, Ho Chi Minh city

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 Public Office, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  3 Human Resources Training, Construction and Development6 JSC., Company, Ho Chi Minh city, Vietnam
  4 Urban Management Office District 4, Ho Chi Minh city, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 12th-Dec-2022
 • Revised: 31st-Mar-2023
 • Accepted: 20th-Apr-2023
 • Online: 30th-Apr-2023
Pages: 29 - 37
Views: 577
Downloads: 9
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

Liquefaction of sand is not a rare geological phenomenon. When it happens, it causes great damage to people. However, 1 District, Ho Chi Minh city where despite being a leading economic and political zone of Ho Chi Minh city, where many buildings with different loads and metro lines have been and will be rebuilt, but liquefaction potential has not been assessed. This paper presents a study on liquefaction potential of sand belonging to the Pleistocene sand lithological complex of marine origin on amSQ13 in 1 District, Ho Chi Minh based on standard penetration test (SPT) with different peak ground acceleration scenarios. Research results show that, when the peak ground acceleration amax = 0.0848 g, few points in this area occur liquefaction. However, when peak ground acceleration increased, specifically amax = 0.1 g and amax= 0.15 g, there were 8% and 68% of the survey points in the area where liquefaction occurred, respectively. The study also shows that, with a depth of about 20m, liquefaction in 1 District is still possible with amax = 0.1 g and amax = 0.15 g. The research results contribute to additional references for researchers and urban spatial planning in this area.

How to Cite
Nguyen, H.Van, Bui, S.Truong, Nguyen, N.Thi, Vo, L.Nhat, Vo, C.Cong Thi and Nguyen, D.Tuan 2023. Assessment of liquefaction potential of sand distributed in the 1 District, Ho Chi Minh city (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 2 (Apr, 2023), 29-37. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(2).03.
References

Andrus, R. D., and Stokoe II, K. H. (2000). Liquefaction resistance of soils from shear-wave velocity. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 126(11), 1015-1025.

Bùi, V. B. (2014a). Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình (aQ23tb) ở khu vực Hà Nội. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Bùi, V. B., Nguyễn, T. D., Phùng, H. H., Nguyễn, V. H. (2014b), Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và áp lực hông đến khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình dưới (aQ23 tb1) bằng thí nghiệm 3 trục chu kỳ, Báo cáo hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21.

Ishihara, K., and Yoshimine, M. (1992). Evaluation of settlements in sand deposits following liquefaction during earthquakes. Soils and foundations, 32(1), 173-188.

Lê, T.  T. (2014). Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ.

Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, (2010). Biên hội bản đồ địa chất, bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1/50.000.

Marcuson, W. F., III, (1978). Definition of Terms Related to Liquefaction. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE.

Mogami, T., and K. Kubo, (1953) .The behavior of soils during vibration. Proceedings of the 3rd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, Switzerland, Vol. 1, pp. 152-155.

Nguyễn, T. D. (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt đến khả năng hóa lỏng của cát phân bố ở khu vực nội thành Hà Nội. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyễn, T. N., Bùi, T. S. (2020). Các hệ số đánh giá khả năng hóa lỏng của cát xác định từ kết quả thí nghiệm SPT. Áp dụng cho đất loại cát tại khu vực Quảng Trị. ERSD 2020- Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, 70-77.

Nguyễn, V. H., Võ, N. L., Bùi, V. B., Phùng, H. H., Nguyễn, T. S. (2021). Nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật của phức hệ thạch học cát nguồn gốc sông biển Pleisstocene trên amSQ13) tại khu vực Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021, trang 100-109.

Seed, H. B., and Idriss, I. M. (1971). Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. Journal of the Soil Mechanics and Foundations division, 97(9), 1249-1273.

Silver, M. L., and Seed, H. B. (1971). Volume changes in sands during cyclic loading. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 97(9), 1171-1182.

TCVN 9386 : 2012 - Thiết kế công trình chịu động đất.

Terzaghi, K., and Peck, R. B. (1948). Soil mechanics. Engineering Practice. John Wiley and Sons, Inc., New York.

Tokimatsu, K., and Seed, H. B. (1987). Evaluation of settlements in sands due to earthquake shaking. Journal of geotechnical engineering, 113(8), 861-878.

Võ, P., Nguyễn, Đ. H. (2016). Đánh giá sức chịu tải của nền cát hóa lỏng dưới móng bè. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 11(1), 84-95.

Zhang, G., Robertson, P. K., and Brachman, R. W. (2002). Estimating liquefaction-induced ground settlements from CPT for level ground. Canadian Geotechnical Journal, 39(5), 1168-1180.