Vietnamese Surface Mining - Training and scientific research for integrating the Fourth Industrial Revolution

 • Affiliations:

  1 Department of Surface Mining, Mining Faculty, Hanoi University of Mining and Geology
  2 Vietnam Association of Mining Science and Technology

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 8th-Sept-2020
 • Revised: 29th-Sept-2020
 • Accepted: 10th-Oct-2020
 • Online: 15th-Oct-2020
Pages: 1 - 15
Views: 2099
Downloads: 1306
Rating: 5.0, Total rating: 129
Yours rating

Abstract:

Department of Surface Mining, belonging to Faculty of Mining, of Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), is one of the most traditional departments in HUMG, with 55 experience years in training Diplom Engineer, Master of Engineering and Doctor of Engineering for Vietnam. Surface Mining has an important role in Vietnamese Mining Industry, especially in mining coal, ore and building materials. To enhance the surface mining effect, high - quality labour force training and scientific research is very important, especially in the trend of integrating the fourth industrial revolution. The pape confirms the role of surface mining; lists the achievements of the Surface Mining Department; summaries the challenges of Vietnamese Surface Mining and trend of mining industry in integrating the fourth industrial revolution, and proposes some orientations in training and scientific research of Vietnamese Surface Mining for sustainable development.

How to Cite
Bui, N.Xuan and Ho, G.Si 2020. Vietnamese Surface Mining - Training and scientific research for integrating the Fourth Industrial Revolution (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 1-15. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTLT2020.01.
References

Bùi Xuân Nam, (2015). Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ ngành khai thác mỏ lộ thiên Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 4, tr. 4 - 9.

Bùi Xuân Nam, Lê Tiến Dũng, Diêm Công Hoàng, (2018). Một số định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững - EME 2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 151 - 158.

Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, (2006). Khai thác mỏ lộ thiên Việt Nam - Những thời cơ và thách thức trong tương lai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số chuyên đề Khai thác lộ thiên, tr. 5 - 10.

https://www.miningmagazine.com/partners/partner-content/1372645/what-makes-mine-smart.

http://potopk.com.pl/archiwum.html.

https://www.springer.com/gp/book/9783030602680.

https://www.springer.com/gp/book/9783030608385.

Jozef Dubinski, (2013). Sustainable Development of Mining Mineral Resources. Journal of Sustainable Mining 12 (1), tr. 1 - 6.

Nguyễn Ngọc Khánh, Ngô Thế Bính, (2018). Vận dụng nguyên tắc “3T - 2H” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp trong trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Khoa học Trái đất - Mỏ và Môi trường. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững - EME 2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 55 - 59.

Nguyen Thi Hoai Nga, Jürgen Kretschmann, (2013). Adaptation saves Lives! Transferring excellence in occupational safety and health management from German to Southeast Asian mining. Hong Duc Publishing House.

Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, (2017). Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên đáp ứng yêu cầu phát triển ngành mỏ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và trong tương lai. Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 1 - 2017, tr. 10 - 12.

Oliver Langefeld, (2017). Future Mining - Thoughts on Mining Trends. Topical Sustainable futrue European Geologist 44.

Phạm Văn Hòa, (2018). Đào tạo nguồn nhân lực ngành Mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững - EME 2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 113 - 123.

Trần Thanh Hải, (2018). Xu thế phát triển ngành Khoa học Trái đất thế giới nửa đầu thế kỷ XXI và những thách thức cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững - EME 2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 3 - 23.