×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Nguyen Phi Hung and Dang Minh Ton, Research identify the group for lead – zinc ore type to prepare exploration in Ban Lim area, Caobang province, Vietnam, E3S Web of Conferences, 17, 2020

2. Lương Quang Khang, Nguyen Anh Tuan., Characteristic of lead-zinc ore grade mineralization in carbonate formations in Sy Binh - Deo Giang area, Bac Kan province., Proceedings of International Symposium on Geology, Natural Resources and Hazards in karst regions. ., , 2009

3. Lương Quang Khang, Nguyen Quang Luat, Bui Hoang Bac., Research on ore characterization and potential of rare earth elements at Dong Pao area, Lai Chau province., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling Viet Nam, , 2012

4. Lương Quang Khang, Tran Le Chau, Bui Hoang Bac., Research on characterization and potential of tin ore at Chau Tien area, Nghe An province, Viet Nam., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling., , 2012

5. Lương Quang Khang, Truong Huu Manh, Bui Hoang Bac., Features on the quality and resource potential of dolomite in Ninh Binh province., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling., , 2012

6. C.I.Unuevho, Y.Oshin, E.E.Udensi, Luong Quang Khang, Geoelectrical prospecting for warter-filled fractured basement within Kundu, north central Nigeria, Geo-Spatial Technologies and Earth Resources, , 2017


National Conference

1. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng, Hoàng Văn Vương, Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò cho kiểu quặng Wonfram khu vực Núi Pháo, Thái Nguyên, ERSD-2020, 76-83, 2020

2. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng, Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, tỉnh Tuyên Quang, Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, , 2018


University Conference

1. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Đắc Đồng., Đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu mỏ X, Lai Châu., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12., , 1996

2. Lương Quang Khang, Nguyễn Viết Lược, Nguyễn Tiến Dũng., Tài nguyên - trữ lượng đá carbonat Việt Nam và khả năng khai thác sử dụng chúng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13., , 1998

3. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Sử dụng phương pháp thống kê hiệu quả để đánh giá mức độ ổn định của các thông số địa chất - địa hóa trong tìm kiếm mỏ khoáng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13., , 1998

4. Nguyễn Kim Long, Nguyễn Phương, Phạm Văn An, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm về thành phần khoáng vật và chất lượng quặng bauxit ở khu mỏ Tân Rai, Lâm Đồng., .Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

5. Lương Quang Khang, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Đặc điểm chất lượng đá carbonat khu vực Mông Sơn - Yên Bình, Yên Bái và khả năng sử dụng chúng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

6. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Lại Kim Bảng., Áp dụng phối hợp phương pháp ma trận định lượng và phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá tác động môi trường trong thăm dò và khai thác khoáng sản., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

7. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng., Các tiêu chuẩn tìm kiếm quặng đất hiếm vùng Tây Bắc Việt Nam., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất., , 2001

8. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng, Nguyễn Phương., Đất hiếm và các nguyên tố phân tán. Lĩnh vực sử dụng chúng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất., , 2001

9. Lương Quang Khang, Nguyễn Văn Lâm, Trần Cao Hà, Nguyễn Phương., Đặc điểm quặng hóa và triển vọng quặng đồng khu Lũng Pô - Bát Xát, Lào Cai., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất. Tập 32. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 2001., , 0

10. Lương Quang Khang, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Văn Sức., Sự phân bố các nguyên tố đất hiếm trong carbonatit Nậm Xe., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15., , 2002

11. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Trọng Toan, Phan Viết Sơn, Nguyễn Thị Mai, Khương Thế Hùng., Đặc điểm địa chất và chất lượng đá vôi, sét và laterit mỏ Tà Thiết - Lộc Ninh, Bình Phước., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16., , 2004

12. Lương Quang Khang, Lê Tiến Dũng, Phan Trường Định, Phạm Trường Sinh., Đặc điểm quặng hóa và triển vọng khoáng sản mangan vùng Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17., , 2006

13. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm, Phan Viêt Sơn., Một số vấn đề cần quan tâm trong thăm dò muối kali và kali - manhe., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17., , 2006

14. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm., Đặc điểm chất lượng các loại quặng sắt mỏ Làng Mỵ, Yên Bái., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18., , 2008

15. Lương Quang Khang, Nguyễn Trọng Toan, Lê Thị Thanh, Tô Xuân Bản., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng dolomit tỉnh Ninh Bình., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19., , 2010

16. Trần Thanh Hải, Lương Quang Khang, Yoonsup Kim, Tiến hóa kiến tạo của các thành tạo trầm tích biến chất vùng trung tâm nếp lồi Tạ Khoa và ý nghĩa của nó trong lịch sử địa chất Tây Bắc Bộ, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học mỏ Địa chất lần thứ 20, , 2012

17. Lương Quang Khang, Nguyễn Anh Tuấn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng quặng chì - kẽm khu vực Bản Vai - Bản Ran, Cao Bằng, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học mỏ Địa chất lần thứ 22, , 2014