Nghiên cứu đặc trưng biến dạng động của đất loại sét hệ tầng thái bình phân bố ở khu vực hà nội bằng thiết bị ba trục động

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=45
  • Affiliations:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Received: 24th-Aug-2013
  • Revised: 20th-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 1629
Downloads: 518
Rating: 5.0, Total rating: 51
Yours rating

Abstract:

Bài báo giới thiệu phương pháp mới, dựa vào việc phân loại các biểu đồ ứng suất, biến dạng, vòng lặp để đưa ra đánh giá về giai đoạn biến dạng động của đất. Áp dụng phương pháp này, các chỉ tiêu biến dạng động của đất loại sét thuộc hệ tầng Thái Bình phân bố ở khu vực Hà Nội được xác định cho giai đoạn biến dạng tuyến tính và phi tuyến theo kết quả thí nghiệm ba trục động. Ở giai đoạn tuyến tính, đất sét pha - dẻo cứng ở điều kiện bão hòa có mô đun biến dạng động Ed = 39606 kPa, hệ số giảm chấn D = 0,112, tần số riêng fo =165Hz; điều kiện tự nhiên có Ed = 21378 kPa, D = 0,181, fo =120Hz; với đất yếu (sét pha, dẻo chảy) có Ed = 17677 kPa, D = 0,092, fo =109Hz. Trong giai đoạn phi tuyến, Ed giảm còn khoảng 40%; hệ số giảm chấn tăng thêm từ 30 đến 100%.

How to Cite
Nguyen, P.Van and Le, T.Trong 2013. Nghiên cứu đặc trưng biến dạng động của đất loại sét hệ tầng thái bình phân bố ở khu vực hà nội bằng thiết bị ba trục động (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).

Other articles