Improvement of mining technology for the longwall -170/ -100 m in Seam H10 at East Wing of Mong Duong coal mine

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 Mong Duong Coal Joint Stock Company - Vinacomin, Quang Ninh, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 22nd-Feb-2021
 • Revised: 28th-May-2021
 • Accepted: 28th-June-2021
 • Online: 1st-Dec-2021
Pages: 36 - 44
Views: 2195
Downloads: 957
Rating: 5.0, Total rating: 95
Yours rating

Abstract:

The coal production of the longwall -170/ -100 m in the seam H10 at the East wing of Mong Duong coal mine has basically reached the designed capacity. Because the mining technology layout of this longwall was designed with only one raise in coal for travel and with one group of workers, this layout cannot fulfil the requirement of increasing production of the mine. The production organization and labour arrangement of the layout face difficulty, cause considerable time for performing a production cycle and constrain productivity. Through a field study at the mine, the authors propose a solution for improvement of mining technology layout of the longwall. That is, another raise in coal and a second group of workers are added to the current layout. The associated production organization chart has been accordingly revised. The calculation results show that the production cycle time is decreased, and the productivity is increased. The research results from the paper are important and necessary for Mong Duong coal mine as they form the basis for increase of coal production and labour productivity at the longwall -170/ -130 m.

How to Cite
Vu, T.Trung, Tran, H.Manh, Do, S.Anh, Le, D.Tien and Thai, A.Hai 2021. Improvement of mining technology for the longwall -170/ -100 m in Seam H10 at East Wing of Mong Duong coal mine (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5a (Dec, 2021), 36-44. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5a).05.
References

Lê Tiến Dũng, Bùi Mạnh Tùng, Phạm Đức Hưng, Vũ Trung Tiến, Đào Văn Chi, (2019). A modelling technique for top coal fall ahead of face support in mechanised longwall using Discrete Element Method. Journal of Mining and Earth Sciences 59(6), 56 - 65.

Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thái Tiến Dũng, Đào Văn Chi, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Phi Hùng, Vũ Tiến Quang, Đinh Thị Thanh Nhàn, (2019). Xây dựng mô hình điểm nút xác định các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp tính thời gian làm việc hiệu quả trong cấu trúc tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60(5), 60 - 66.

Phạm Đức Hưng, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quang, (2020). Safe exploitation solution and reduction of resources loss for the L7 Seam at the West Wing area of the 790 Open Pit site of the Mong Duong Coal Mine. Journal of the Polish Mineral Engineering 1(2), 231 - 238.

Phạm Đức Hưng, Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn, Đinh Thị Thanh Nhàn, (2020). Giải pháp khai thác hợp lý cho vỉa dày dốc đứng khu cánh Đông Công ty cổ phần than Mông Dương. Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD). 31 - 36.

Phòng KCM, (2019). Báo cáo thiết kế công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY cho điều kiện lò chợ mức - 170/ - 100 vỉa H10 cánh Đông. Công ty than Mông Dương, 121 trang.

Phòng KCM, (2019). Báo cáo tóm tắt đặc điểm điều kiện địa chất mỏ than Mông Dương và khu vực vỉa H10 cánh Đông. Công ty than Mông Dương, 35 trang.

Trần Mạnh Hà, (2020). Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và hoàn thiện công nghệ khai thác lò chợ vỉa H10 Cánh Đông tại Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin. Luận văn thạc sĩ, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 81 trang.

Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh, (2005). Công nghệ khai thác than hầm lò. Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội, 230 trang.

Vũ Trung Tiến, Nguyễn Văn Ngọc, (2018). Đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác hợp lý cho điều kiện một số mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc. Tạp chí Công nghiệp mỏ 3, 27 – 33.

Other articles