Assessment of natural irradiation doses in rare earth mines of Muong Hum, Bat Xat district, Lao Cai province

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 Geological Division on Radioactive and Rare Earth Element, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 1st-June-2021
 • Revised: 1st-Sept-2021
 • Accepted: 30th-Sept-2021
 • Online: 31st-Oct-2021
Pages: 106 - 115
Views: 2322
Downloads: 1017
Rating: 5.0, Total rating: 100
Yours rating

Abstract:

The rare earth mine containing high concentrations of natural radionuclides (238U, 232Th, and 40K) in Muong Hum commune, Nam Pung, Bat Xat district, Lao Cai province, a mine with large reserves of rare earth resources in Vietnam, will be exploited and processed in the near future. The activity of natural radionuclides in the environment of air, soil, water, and effective annual dose are important parameters in assessing the impact of radiation on the environment when the mine goes into operating and processing rare earth ore. Investigating and determining radioactivity in soil, water, and plants at Muong Hum rare earth mine by means of radioactive gas measurement (RAD-7), gamma radiation dose rate (DKS-96), sample analysis using an ICP-MS mass spectrometer, will be performed in this study. The results showed that some soil samples had radionuclides activity 238U, 232Th higher than the allowed standard. The annual effective dose value in the region is 6.1 times higher than the world average (2.4 mSv/year). The obtained results are the basis for monitoring the impact of the radioactive environment and providing solutions to minimize the effects of radioactive substances on the ecological environment when the mine goes into mining and processing of rare earth ores.

How to Cite
Nguyen, D.Van, Trinh, H.Dinh and Phan, T.Van 2021. Assessment of natural irradiation doses in rare earth mines of Muong Hum, Bat Xat district, Lao Cai province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5 (Oct, 2021), 106-115. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5).10.
References

Azeez, H. H., Mansour, H. H., Ahmad, S. T., (2019). Transfer of natural radioactive nuclides from soil to plant crops. Applied Radiation and Isotopes, 147, pp.152-158.

Bộ Công thương, (2011). Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030. Hà Nội, 2011.

Bộ Khoa học và Công nghệ, (2012). Thông tư “Quy định về kiểm soát và đảm bảo an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng”, số 19/2012/TT-BKHCN, Hà Nội.

Bùi Tất Hợp, Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Phương, (2010). Tổng quan về đất hiếm Việt Nam. Tạp chí địa chất, loạt A 2010.  pp 447-456.

Cengiz, G. B., (2019). Transfer factors of 226Ra, 232Th and 40K from soil to pasture-grass in the northeastern of Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319, pp. 83-89.

Duong, N. T., Van Hao, D., Duong, D. T., Phan, T. T., and Le Xuan, H. (2021). Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in Muong Hum, Lao Cai, Vietnam. Chemosphere, 270, 128671.

Duong, V. H., Nguyen, T. D., Kocsis, E., Csordas, A., Hegedus, M., and Kovacs, T. (2021). Transfer of radionuclides from soil to Acacia auriculiformis trees in high radioactive background areas in North Vietnam. Journal of Environmental Radioactivity, 229, 106530.

Erees FS, Aközcan S, Parlak Y, Çam S., (2006). Assessment of dose rates around Manisa (Turkey). Radiation Measure; 41:598 601.

IAEA-TECDOC-1244, (2001). Impact of new environment and safety regulations on uranium exploration, mining, milling and management of its waste, IAEA, Vienna.

ICRP Publication 103, (2007). The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection; Elsevier Science Ltd.: Amsterdam, The Netherlands, 2007.

ICRP Publication 82, (2000). Protection of the Public in Situations of Prolonged Radiation Exposure; Elsevier Science Ltd.: Amsterdam, The Netherlands, 2000.

International Atomic Energy Agency (IAEA), (2006). Technical Reports Series No.295. Measurement of Radionuclides in Food and the Environment. A Guidebook, 2006.

KarahanG, Bayulken A., (2000). Assessment of gamma dose rates around Istanbul (Turkey). J Environ Radioact. 47:213-21.

National Commission for Sanitary Inspection of Russian Epidemiology, (1999). Radiation Safety Standards (NRB-99); Minzdrav Rossii: Moscow, Russia,

Nguyễn Văn Dũng, Trịnh Đình Huấn, Đào Đình Thuần, (2020). Đánh giá sự biến đổi thành phần phóng xạ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng khu mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai. Tạp chí KHCN VN, tập 62, số 8, trang 8-12.

QCVN 08-MT (2015)/BTNMT. National Technical Regulation on Surface Water Quality; Socialist Republic of Vietnam. Hanoi, Vietnam, 2015.

TCVN 7538 - 1, (2006). Soil Quality-Sampling: Guidance on the Design of Sampling Programmes.

TCVN 7889, (2008). Natural Radon activity in Buildings Levels and General Requirements of Measuring Methods.

Tiêu chuẩn Việt Nam 9414, (2012). Điều tra đánh giá địa chất môi trường, phương pháp suất liều gamma.

Tiêu chuẩn Việt Nam 9419, (2012). Điều tra địa chất môi trường, phương pháp phổ gamma.

Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 9415, (2012). Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-phương pháp xác định liều tương đương.

Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 9416, (2012). Điều tra, đánh giá địa chất môi trường phương pháp khí phóng xạ.

Trần Anh Tuấn, (2012). Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con người để tiến hành khảo sát, đánh giá. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ (2011 - 2012), Bộ TN and MT.

Trần BìnhTrọng, Nguyễn Phương, Trịnh Đình Huấn, (2005). Báo cáo Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ Đông Pao, Thèn Sin - Tam Đường - tỉnh Lai Châu, Mường Hum tỉnh Lào Cai, Yên Phú tỉnh Yên Bái, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, An Điềm, Ngọc Kinh - sườn Giữa tỉnh Quảng Nam, Lưu trữ Liên đoàn địa chất Xạ Hiếm.

UNSCEAR, (2000). Sources and effects of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, 2000.

Van, H. D., Nguyen, T. D., Peka, A., Hegedus, M., Csordas, A., and Kovacs, T. (2020). Study of soil to plant transfer factors of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in Vietnamese crops. Journal of Environmental Radioactivity, 223, 106416.