Developing a method to assess risks and unsafety in drilling - blasting activities at limestone quarries in Lao PDR

 • Affiliations:

  1 Department of Energy and Mines of Bolikhamxay, Bolikhamxay, Lao PDR
  2 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 8th-May-2021
 • Revised: 9th-Aug-2021
 • Accepted: 11st-Sept-2021
 • Online: 31st-Oct-2021
Pages: 84 - 96
Views: 1935
Downloads: 930
Rating: 5.0, Total rating: 92
Yours rating

Abstract:

Currently, the demand for stone construction materials in Lao PDR to serve industrial and traffic works is very large. Currently, the management of mining activities at limestone quarries in Lao PDR is facing many difficulties due to the existence of many types of mines, mining technologies, and equipment. The occupational safety and environmental protection used at the limestone quarries have not been paid due attention. The loss and waste of natural resources are increasing. In particular, labor accidents caused by unsafe drilling and blasting activities often occur at the limestone quarries of construction materials in all provinces of this country. The article analysed the current situation of drilling and blasting activities at the limestone quarries of construction materials of Lao PDR, thereby proposed a method to assess risks and unsafety in drilling and blasting activities at the limestone quarries for mining the construction materials to improve the efficiency of the mining management and safety in Lao PDR.

How to Cite
Soukhanouvong, P., Tran, H.Quang, Le, H.Thu Thi, Le, T.Qui and Ngoc, H.Do 2021. Developing a method to assess risks and unsafety in drilling - blasting activities at limestone quarries in Lao PDR (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5 (Oct, 2021), 84-96. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5).08.
References

Báo cáo về tình hình khai thác các mỏ đá xuất ra nước ngoài của trưởng sở năng lượng và mỏ, số 1504 , ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Barbara A. Plog, (1996). Fundamentals of industrial hygiene. Occupational safety and health series. National Safety Council (U.S.).

Bùi Xuân Nam, (2011). Giáo trình an toàn vệ sinh lao động trong các trường Cao đẳng và Đại học. Đề tài cấp Bộ.

Bùi Xuân Nam (chủ biên), (2014). An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Bùi Xuân Nam, Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung, (2016). An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật Mỏ - Địa chất). Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2016.

Cục An toàn lao động, (2012). Nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao độngtrong hoạt động khai thác đá, Báo cáo của Ban quản lý dự án RAS 12/50M/JPN.

Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, (2015). Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 454 trang.

Đỗ Trần Hải, Phạm Quốc Quân, (2017). Phương pháp phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và cấp độ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do các yếu tố môi trường lao động gây ra, Tạp chí Bảo hộ lao động, N1and2/2017.

Ha Tat Thang, Nguyen Anh Tho, Pham Trung Thong, Pham Van Viet, (2012). Occupational safety in mining in Viet Nam. Proceedings of the 2nd international conference on advances in mining and tunneling, Ha Noi - Viet Nam.

Injae Lee, B. - H. and D. - B. Kim (2003). Union effect on the use of contingent workers. (in Korean), Paper presented at the 1stAcademic Conference on the Workplace Panel Survey held by the Korea Labor Institute.

J. Bennett, (2007). Mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ trong khai thác đá (Quarry health and safety management system) Guidebook of the University of Queensland, Brisbane, Australia.

Lê Vân Trình, (2010). Nghiên cứu về môi trường lao động và quản lý môi trường lao động.

M. Gulumian, P.J. A. Borm, V. Vallyathan, V. Castranova, K. Donaldson, G. Nelson, J. Murray, (2006). Mechanistically identified suitable biomarkers of exposure, effect, and susceptibility for silicosis and coal - worker's pneumoconiosis: a comprehensive review.

Nguyễn An Lương, (2000). Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 213/08/NV - DA4 thuộc hoạt động 1, Dự án 4, Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ, Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động.

Nguyễn Sỹ Hội, (2001). Bài giảng kỹ thuật an toàn khai thác mỏ lộ thiên. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Nguyễn Thắng Lợi, (2011). Nghiên cứu và áp dụng thử mô hình quản lý rủi ro trong sản xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, mã số 209/13/TLĐ, Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động.

Nguyễn Thắng Lợi và nnk., (2013). Xây dựng cơ sở khoa học để nâng cao hiệu quả quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp khai thác đá để làm vật liệu xây dựng.

Nguyễn Thị Toán, Hoàng Thị Minh Thuý, (2008). Nghiên cứu bệnh điếc nghề nghiệp và ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ công nhân khai thác đá, Tạp chí Bảo hộ lao động, số 6/2008.

QCVN: 05/2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá.

Radosavljević, S. and Radosavljević, M., (2009). Risk assessment in mining industry - Apply management. Serbian Journal of Management, Vol. 4, br. 1, str. 91 - 104. ISSN 1452 - 4864.

Simon Thompson, BappScMinEng, (1999). AssDipOHandS, FAUSIMM. Simon Thompson and Partners safety, while at the same time actively identifying and controlling risks at the mine.

Soukhanouvong, (2019). Tổng quan về các quản công cụ quản lý nhà nước đối với công tác an toàn trong khai thác đá vôi của nước CHDCND Lào 

Soukhanouvong, (2020). Nghiên cứu hiện trạng khai thác tài các mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bolikhamxay - CHDCND Lào và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thống kê hoạt động khai thác khoáng sản tháng 8/2019, CHDCND Lào.

Vu Nhu Van, (2007). Occupational Safety in Mining in Viet Nam” MOLISA/ISSA Conference, Ha Noi.