Research on identifying types of environmental conflicts in mineral activities in Lao Cai province and propose solutions to sustainable development

  • Affiliations:

    Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 18th-Nov-2020
  • Revised: 9th-Mar-2021
  • Accepted: 31st-Mar-2021
  • Online: 30th-Apr-2021
Pages: 87 - 97
Views: 2040
Downloads: 1089
Rating: 5.0, Total rating: 108
Yours rating

Abstract:

The article shows some results about establishes types of environmental conflicts in mineral activities base on applying a combination of analytical methods, document synthesis, investigation methods, statistics, community interviews and expert opinion. In Lao Cai province, there are many mineral resources such as copper, iron, apatite, kaolines - felsspat, limestone, clay, sand, gravel, etc., being exploited. Mining projects often use large amount of land areas. The process of mining and processing are polluting more and more seriously day by day. This is the main cause leading to environmental conflicts in study areas. The research results have evaluated and identified the types of environmental conflicts relating to mineral exploitation activities in Lao Cai province. They consist of conflict between mineral exploitation and natural environment (water, air); conflict between mineral exploitation and other natural resources (land, forest, etc.); conflict among social interest groups. Besides, we have proposed general and specific solutions to prevent and minimize the harmful effects of environmental conflics for sustainable development suitable to the socio - economic conditions of Lao Cai province.

How to Cite
Nguyen, P., Nguyen, D.Phuong and Nguyen, C.Thi 2021. Research on identifying types of environmental conflicts in mineral activities in Lao Cai province and propose solutions to sustainable development (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 2 (Apr, 2021), 87-97. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(2).09.
References

Dương Thị Thanh Xuyên, (2016). Những mâu thuẫn và xung đột trong quá trình khai thác tài nguyên du lịch và sa khoáng titan khu vực đới bờ tỉnh Bình Thuận. Tạp chí môi trường. Bộ Tài nguyên và môi trường, Hà Nội. https://www.sciencedirect.com/book/9780128040409/environmental - impact - of - mining - and - mineral - processing

Kurt R. Spillmann/Gunther Bachler (Eds.) International Project on Violence and Conflicts Caused by Environmental Degradation and Peaceful Conflict Resolution. Environment and Conflicts Project (ENCOP), Occasional Paper No.14, September 1995 (ISBN 3 - 905641 - 42 - 9).

Lê Ngọc Thanh (cb), (2016). Nghiên cứu, đánh giá xung đột môi trường ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững. Đề tài mã số: TN3/T17 thuộc chương trình KHandCN trọng điểm cấp nhà nước KHCN - TN/11 - 15.

Lê Ngọc Thanh, Mai Trọng Thông, Lê Văn Hương, 2016. Cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá xung đột môi trường. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 7(8) 8.2016, Tr.53 - 59. 

Libiszewski, S.,(1992). What is an Environmental Conict - nvironment and ConictsProject. Centralfor Security Studies, ETH Zurich/ Swiss Peace Foundation Zurich /Berne 1992 - 1995.

Mason, S. A., (2008). Linking Environment and Conflict Preventation: The Role of the United Nations. Center for Security Studies - Swiss Federal Institute ot Technology Zuricsh.

Nguyễn Đình Hòe, (2014). Hòa giải xung đột môi trường 2. Nhận diện xung đột môi trường. http://www.vacne.org.vn/hoa - giai - xung - dot - moi - truong - 2 - nhan - dien – xung - dot - moi - truong/213331.html.

Nguyễn Thị Cúc, (2019). Đánh giá tác động và rủi ro môi trường tại khu vực khai thác và chế biến quặng apatit tại tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 2, tr.39 - 46.

Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Phương, Phan Thị Mai Hoa, Đỗ Văn Nhuận, 2020. Đánh giá biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Bát Xát, tỉnh Lào Cai. EMNR 2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Ravik. Jain, 2016. Environmental impact of mining and mineral processing.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Spillmann, K. R., (1995), From Environmental Change to Environmental Conicts. Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Tạ Việt Dũng (cb), (1974). Báo cáo kết quả thăm dò tỷ mỷ khoáng sàng đồng Sin Quyền, Lào Cai. Lưu trữ và Tạp chí địa chất, Hà Nội.

Trần Phúc Thăng, Lê Thị Thanh Hà, (2014). Vấn đề xung đột môi trường ở nước ta hiện nay. Triết học số 7 (278), Hà Nội.

Vũ Cao Đàm, (2002). Xã hội học môi trường. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

http://apromaco.vn/nup-bong-xay-dung-san-xuat -de-khai-thac-trai-phep-pa-tit-o-Lao-Cai.

Other articles