Safety culture in coal mining companies: Some influenced factors and appropriate safety culture models of the Vietnamese coal mining industry

 • Affiliations:

  1 Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Government Inspectorate, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 18th-Oct-2019
 • Revised: 3rd-Jan-2020
 • Accepted: 31st-Oct-2020
 • Online: 31st-Oct-2020
Pages: 135 - 144
Views: 1782
Downloads: 585
Rating: 5.0, Total rating: 58
Yours rating

Abstract:

Safety and health management is a critical point in business management, especially in hazardous industries. The point of view and management methods of each entrepreneur depend much on safety culture, including awareness, competence, and behavior of each employee in the company, considering prevention is the priority. The article reviews the safety culture in companies with its components and categories, both in national and international concepts. Influenced factors are also mentioned, and appropriate safety culture models of the Vietnamese coal mining industry are suggested.

How to Cite
Nguyen, N.Hoai Thi, Nguyen, H.Thi and Nguyen, P.Hong 2020. Safety culture in coal mining companies: Some influenced factors and appropriate safety culture models of the Vietnamese coal mining industry (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 135-144. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTQTKD2020.18.
References

Bùi Xuân Nam, Đặng Vũ Chí, Nhữ Kim Dung,  Nguyễn Đức Khoát (2014). An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

Dương Thị Liễu (2012). Giáo trình văn hóa kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

ISSA (International Social Security Association), (2017). <http://visionzero.global/sites/default/files/2017-12/2-Vision%20Zero%20Guide-Web.pdf (truy cập 11/4/2020)/>

Nguyễn An Lương, (2016). Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam. </ http://vnniosh.vn/van-hoa-an-toan/details/id/6175/Van-de-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-an-toan-trong-san-xuat-Viet-Nam (truy cập 7/4/2020)>

Phan Thanh Phúc (2015).  “Xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak”- Luận văn thạc sỹ.

Phạm Quốc Toản (2007). Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động – xã hội.

Thùy Linh, (2017). Cần biến công tác an toàn thành văn hóa an toàn. <http://www.vinacomin.vn/tho-mo-ngay-nay/can-bien-cong-tac-an-toan-thanh-van-hoa-an-toan-201710101610560976.htm (truy cập ngày 12/4/2020)/>

Trịnh Khắc Thẩm (2007). Giáo trình Bảo hộ lao động. Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội

VNNIOSH, (2018).< http://vnniosh.vn/van-hoa-an-toan/details/id/14334/Tieu-chi-de-danh-gia-muc-Van-hoa-an-toan-cua-co-so-ap-dung-Van-hoa-an-toan-trong-san-xuat-o-Viet-Nam (truy cập 7/4/2020)/>

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, <\http://hseprovider.com/index.php/tu-van/379-vanhoaantoan (truy cập ngày 15/4/2020)/>