×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 61, Kỳ 4, 08 - 2020] Ứng dụng GIS xác định hình thái lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  • Trịnh Thị Hoài Thu *, Bùi Thị Thúy Đào, Nguyễn Viết Nghĩa, Đào Mai Hương
[Số 60, Kỳ 5, 10 - 2019] Xây dựng phần mềm phục vụ tính chuyển tọa độ giữa hệ quy chiếu VN2000 với khung quy chiếu trấi đất quốc tế (ITRF)
  • Phạm Thị Hoa, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thế Huynh, Trịnh Thi Hoài Thu *, Đào Văn Khánh, Ngô Thị Phương Thảo, Phạm Thị Hồng Hương, Nguyễn Văn Bình