×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Mỏ

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 60, Kỳ 4, 08 - 2019] Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở nguồn dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC)
  • Bùi Ngọc Quý *, Nguyễn Phúc Chính, Đồng Duy Mạnh, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Trung Anh, Dương Anh Quân, Nguyễn Thị Thu Hà
[Số 60, Kỳ 4, 08 - 2019] Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về theo dõi quản lý hoạt động khai thác khoáng sản Tỉnh Cao Bằng
  • Đỗ Thị Phương Thảo *, Lê Minh Huệ, Dương Thị Mai Chinh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tạ Thị Thu Hường