×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Địa chất - Khoáng sản

[Số 59, Kỳ 5, 10 - 2018] Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên - carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ
  • Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản, Lê Thị Ngọc Tú, Đặng Thị Vinh, Phạm Thị Vân Anh *, Hà Thành Như, Vũ Quang Lân, Nguyễn Thị Ly Ly
[Số 50, 04 - 2015] MẶT CẮT TRẦM TÍCH CHỨA PHUN TRÀO HỆ TẦNG SÔNG ĐÀ VÀ SỰ CẦN THIẾT HIỆU ĐÍNH TRÊN CÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHU VỰC TÂY BẮC
  • Lê Tiến Dũng, Hà Thành Như, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Thị Ly Ly, Vũ Đức Hiệp
[Số 51, 07 - 2015] Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit sông ba khu vực kan nack huyện k.bang, tỉnh gia lai
  • Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Hữu Trọng, Hà Thành Như, Nguyễn Thị Ly Ly

Mỏ