×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Môi trường

[Số 62, Kỳ 6, Tiếng Anh, 12 - 2021] Studying the biochar modified by AgNO3 from coffee grounds to handle organic pollutants and microorganism in the seafood-processing wastewater
  • Huong Thu Thi Tran *, Tong Xuan Nguyen, Toan Ngoc Vu, Nga Thanh Pham, Cuong Manh Nguyen, Van Thanh Doan, Cuong Manh Tran, Hieu Duc Tran, Huan Quoc Nguyen