×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Địa chất - Khoáng sản

[Số 61, Kỳ 3, Tiếng Anh, 06 - 2020] Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview
  • Duong Thanh Nguyen *, Nu Thi Nguyen, Ha Ngoc Thi Pham, Hai Huu Phung, Hung Van Nguyen

Kỹ thuật Xây dựng