×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 63, Kỳ 3, Tiếng Anh, 06 - 2022] Resection method for direct georeferencing in Terrestrial Laser Scanner
  • Dung Trung Pham *, Anh Tuan Nhu Nguyen, Cuong Xuan Cao, Tinh Duc Le, Canh Van Le, Cuong Sy Ngo