×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 61, Kỳ 4, 08 - 2020] Ứng dụng GIS xác định hình thái lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  • Trịnh Thị Hoài Thu *, Bùi Thị Thúy Đào, Nguyễn Viết Nghĩa, Đào Mai Hương