Optimal design of geodetic networks according the average redundant of measurement

http://jmes.humg.edu.vn/en/archives?article=729
  • Affiliations:

    1 Trong thiết kế tối ưu lưới trắc địa hiện nay ở Việt Nam, từ các công trình thực tế và các nghiên cứu có liên quan chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn về độ chính xác, độ tin cậy, độ nhạy (của lưới quan trắc biến dạng) và chi phí xây dựng lưới. Rất ít nghiên cứu áp dụng chỉ tiêu mức trị đo thừa của trị đo, đặc biệt là mức đo thừa trung bình của trị đo trong lưới. Bài báo này phân tích tầm quan trọng của mức đo thừa của trị đo, tính chất và mức độ cần thiết của mức trị đo thừa trong thiết kế tối ưu lưới trắc địa. Trên cơ sở đó, đưa ra cách tính mức đo thừa trung bình của trị đo và lấy giá trị này làm một tiêu chuẩn để thiết kế tối ưu lưới. Tính toán thực nghiệm thiết kế tối ưu lưới thi công công trình cầu để minh chứng cho kết quả nghiên cứu

  • Received: 12th-Nov-2016
  • Revised: 15th-Dec-2016
  • Accepted: 30th-Dec-2016
  • Online: 30th-Dec-2016
Views: 1306
Downloads: 504
Rating: 5.0, Total rating: 50
Yours rating

Abstract:

Concerning the optimal design of geodetic networks nowadays in Vietnam, both factual constructions and theoretical studies are mostly based on the standard of accuracy, the reliability, the sensitivity (in deformation monitoring) and the expended cost. Very few studies have applied the redundant level of measurement, especially the average one of the network measurement. This article analyzed the importance, the quality and the necessity of the redundant level of measurement in the optimal design of geodetic networks. Consequently, the method of calculating the redundant level of measurement has been suggested and considered as a standard in designing optimal networks. The factual calculations of optimal network design in building bridge construction were used to prove the study results

How to Cite
Pham, K.Quoc 2016. Optimal design of geodetic networks according the average redundant of measurement (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 57 (Dec, 2016).