Study on status and solution to improve the ventilation system of Quang Hanh coal mine

 • Affiliations:

  1 Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Vietnam Association of Mining Science and Technology, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 25th-Apr-2020
 • Revised: 29th-July-2020
 • Accepted: 31st-Aug-2020
 • Online: 31st-Aug-2020
Pages: 110 - 117
Views: 1519
Downloads: 922
Rating: 5.0, Total rating: 92
Yours rating

Abstract:

Quang Hanh coal mine is currently operating at two areas with 11 longwalls having the annual production of 1.5 million tonnes. In recent years, the mine has used 4 conjugate fan stations for air ventilation. To assess the quality of ventilation operation at the Quang Hanh coal mine, the paper surveyed the ventilation quality at longwall faces, roadway faces, ventilation works and main fans. The results show that the ventilation at longwall and roadway faces basically satisfies the requirements. However, in some areas, the fresh air has not been sufficiently supplied, the temparature and humidity are high, the air leakage is serious, and the total intake air lacks an amount of 26.4 m3/s (8%). Based on these the findings, the paper the proposes proper solutions to the air ventilation system at the Quang Hanh coal mine in the near future.

How to Cite
Dao, C.Van and Tran, H.Xuan 2020. Study on status and solution to improve the ventilation system of Quang Hanh coal mine (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 4 (Aug, 2020), 110-117. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(4).12.
References

Bộ công thương, (2011). “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01:2011/BCT)”. Nhà Xuất bản Lao động, Hà Nội.                                          

     Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh, (2014). “Giáo trình Thông gió mỏ”. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Kế hoạch thông gió quý III năm 2019, Phòng Thông gió, Công ty than Quang Hanh -TKV.

Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi, Nguyễn Xuân Hoàn, (2016). Các nguyên nhân và biện pháp xử lý cháy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57. Tr 86-94.

Đào Văn Chi, Lê Quang Phục, Nguyễn Sơn Tùng, (2017). Điều hòa khí hậu trong lò chợ Cơ giới hóa 11-1.15 bằng thiết bị MK-300 ở mỏ than Hà Lầm, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, kỳ 5, Tr 408-413.

Trung tâm KHCN Mỏ và Môi trường, (2019). Báo cáo tổng kết “Khảo sát đánh giá hiện trạng thông gió và đề xuất các giải pháp thông gió hợp lý của Công ty than Quang Hanh”.

Vương Đức Minh, (2007).  Thông gió và An toàn mỏ (tiếng Trung Quốc). NXB Trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.

Trương Quốc Quyền, (1999). Thông gió và An toàn (tiếng Trung Quốc), NXB Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc