Building a land statistics, testing database

  • Affiliations:

    Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 15th-Feb-2020
  • Revised: 16th-Mar-2020
  • Accepted: 29th-Apr-2020
  • Online: 28th-Apr-2020
Pages: 96 - 105
Views: 2184
Downloads: 1470
Rating: 5.0, Total rating: 146
Yours rating

Abstract:

Although the statistics and land inventory from 2014 up to now have made much progress, the Natural Resources and Environment sector, as well as many production units, have put in application some software and supporting tools such as TK2015, gCadas, VietMap XM, TKDesktop 2019, etc. However, these software are mainly manual or semi-automatic, not organized to comply with database standards, while the control of the additional investigation, data editing, must be manipulated, updated many times, so the application of the above software in reality still faces many difficulties and expensive. In order to effectively and synchronously perform land statistics and inventory, additional studies and proposals for scientific and technological improvement are necessary. This article presents a new approach for the purpose of thorough automation in land statistics and inventory based on proposing effective implementation solutions and building statistical databases and land inventory according to current regulations.

How to Cite
Nguyen, C.The, Tran, M.Xuan, Nguyen, D.Thi, Pham, T.Kim Thi and Nguyen, H.Thi 2020. Building a land statistics, testing database (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 2 (Apr, 2020), 96-105. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(2).11.
References

ArcGIS 10.1 Help, http://resources.arcgis. com/en/help/main/10.1/

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thủ tướng Chính phủ.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Địa lý eK, 2019. Hướng dẫn thực hành phầm mềm gCadas.

Luật số: 45/2013/QH13, 2013. Luật Đất đai, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thế Công và Trần Xuân Miễn, 2017. Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa thành lập các bảng, biểu phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 58(6). 66 - 71.

Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 Ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng Cục Quản lý đất đai, 2019. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (phân hệ TKDesktop) phiên bản 1.0.

Visual Studio documentation, https://docs. microsoft.com/vi-vn/visualstudio/windows/ ?view=vs-2019.