×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. , Tham gia bài báo: Protection of employment rights of female workers in Vietnam, đăng trên Journal of Finance and Accounting Reasearch, năm 2021, Journal of Finance and Accounting Reasearch, năm 2021, , 2021

2. , Tham gia bài báo: The competition possibility between renewable energy and fossil energy in Vietnam in the future, đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2): Journal of World Energy Law and Business, năm 2021., (danh mục ISI - Q2): Journal of World Energy Law and Business, năm 2021., , 2021

3. Ts. Bùi Thị Thu Thủy, Completing production process and labor allocation for mechanized longwall 11 in Ha Lam coal Joint Stock Company – Vinacomin, đăng trên Hội thảo Quốc tế EMMA 5, năm 2020., Hội thảo Quốc tế EMMA 5, năm 2020, , 2020

4. Bui Thi Thu Thuy, The effectiveness of mechanization of Coal Mining in Ha Lam Joint stock company – Vinacomin, EMMA 4, , 2018

5. Bui Thi Thu Thuy, Complete cost allocation of overhaul to coal-mining enterprise under Vietnam, EMMA 2, , 2015

6. Bui Thi Thu Thuy, Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cho thờ lò bỏ việc của Vinacomin, EMMA, , 2013

Bài báo hội nghị ngành

1. TS. Bùi Thị Thu Thủy, Tác giả chính bài báo: Phân tích tình hình bố trí lao động tại lò chợ vỉa 11 (Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm) tại công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV, đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, năm 2021., Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, năm 2021., , 2021