×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. , Analyzing stableness of GPS-reference network in monitoring horizontal deformation., Proceedings of the 2016 international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016)/ Session: (ICAMT 2016) Hanoi University of Mining and Geology., 184-188, 2016

2. , Application of singgle bean echo sounder to monitor bed accretiom and sedmention for hydro-power project in VietNam, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies (GMMT2016), 170-174, 2016

3. , Establishment of model for forecasting subsidence and displacement of construction work using surveying data., Viet-Pol 2015 Second international confence on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences., 243-250, 2015

4. , Monitoring the deformation of surface using GNSS measurement and adjustment differences of GNSS baselines, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling., 331-335, 2014

5. Lê Đức Tình, Nguyễn Việt Hà, Application of the retrieval algorithm in optimal design of deformation monitoring networks., Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling., 379-382, 2014

6. , Ứng dụng công nghệ GPS xác định chuyển dịch và biến dạng công trình do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ, Hội nghị KHKT Mỏ quốc tế, 576-581, 2010


National Conference

1. Lê Tiến Duy, Lê Đức Tình, Nguyễn Dũng Dương , Lê Thị Liên, Vai trò của vệ tinh trọng lực Grace trong theo dõi biến động tài nguyên nước tại khu vực có địa hình đặc trưng ở Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ Địa không gian trong khoa học Trái đất và Môi trường NCGEE2021, 197-203, 2021

2. Lê Văn Hiến, Lê Đức Tình, Nghiên cứu xử lý số liệu GNSS ứng dụng trong hệ thống quan trắc SHM của cầu dây văng, Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ Địa không gian trong khoa học Trái đất và Môi trường NCGEE2021, 33-39, 2021

3. Lê Đức Tình, Nguyễn Thị Kim Thanh, Tạ Thị Thu Hường, Ứng dụng phương pháp bình sai hiệu trị đo để xử lý lưới quan trắc độ lún công trình, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững -ERSD2018, , 2018

4. , Ứng dụng thuật toán truy hồi trong thiết kế tối ưu lưới quan trắc biến dạng công trình., Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015., 123-125, 2015

5. Trần Khánh, Lê Đức Tình, Nguyễn THị Kim Thanh, Ứng dụng phương pháp lọc Kalman dự báo độ lún tuyến đập công trình thủy điện., Hội nghị KH toàn quốc ERSD2020, , 0