×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Tran Thi Kim Ha, Do Van Binh, Do Thi Hai, Hồ Văn Thủy, Trần Thị Thu Hương, Water quality status and proposed methods to reduce the water polution of Duong Dong river, Phu Quoc island, Kien Giang province, EMNR 2016, , 2016

2. Do Van Binh, Ho Van Thuy, Do Thi Hai, Tran Thi Kim Ha, Trần Hồng Hà, The potential of clean energy use from the hot spring sources in Vietnam for the purpose of serving people's daily lives, EMNR 2016, , 2016

3. Đỗ Văn Bình, Các tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, Hội thảo với chuyên gia Nhật Bản (JICA) do Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, , 2016

4. Maria Theresia Schafmeister, Bui Hoc, Le Thi Lai, Pham Khanh Huy, Do Van Binh, Hydrogeochemical Classification of selected samples in the Nam Dinh area, International workshop Environment and sustainable devolopment of traditional craft-settlements, Nam Dinh, pp135-142, 2003

5. Maria Theresia Schafmeister, Bui Hoc, Le Thi Lai, Pham Khanh Huy, Do Van Binh, Application Isotopic Hydrogeological method for investigate groundwater in the Nam Dinh area, International workshop Environment and sustainable devolopment of traditional craft-settlements, Nam Dinh, pp119-127, 2003


National Conference

1. Đỗ Văn Bình, Tác động môi trường của dự án khai thác nguồn nước khoáng Thạch Bích, Hội thảo quốc gia Địa sinh thái và công nghệ môi trường, Hà Nội, , 2006


University Conference

1. Đặng Hữu Ơn, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Chí Nghĩa, Phương pháp thành lập bản đồ thông tin và dự báo nước dưới đất theo các chỉ tiêu tuơng đối, hội nghị khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Trang 190-193, 2004