×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Nguyen Hoang Huan, Nguyen Tien Dung, Tran Van Mien, Dip direction of a-a fault in the eastern part of Campha coal mine, Quangninh province; a new hypothesis, International conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources development (ESASGD), 55-60, 2016

2. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics of clay minerals in gouges of the Red River Fault, Vietnam, The 8th International Conference on Earth Resources Technology (ICERT 2014), 69-75, 2014

3. Nguyen Tien Dung, Bui Hoang Bac, Characteristics and potential of rare-earth ore at north Nam Xe deposit, Lai Chau province, Vietnam, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 14-19, 2014

4. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Phan Viet Son, Do Manh An, Khuong The Hung, Application of AHP with GIS for predicstive copper potential mapping: A case study in Lung Po - Hop Thanh area, Lao Cai province, Vietnam, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 09-13, 2014

5. Do Manh An, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Khuong The Hung, Index overlay GIS modeling technique for tungsten exploration at Pleimeo area, Kontum province, Proceedings of the 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 15-19, 2012

6. Khuong The Hung, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duy Hung, How many orogenies took place in the Song Ma and Truong Son units? (Northwestern Vietnam), Proceedings of the 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 55-60, 2012

7. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Characterization of a Vietnamese coal fly ash and its possible utilizations, Proceedings of the 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 434-438, 2012

8. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Effective Utilization of Incinerated Municipal Solid Waste: Zeolitic Materials and Allophane Synthesis, The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining, 224-231, 2011


National Conference

1. Nguyễn Tiến Dũng, Quách Đức Tín, Tiềm năng cát trắng vùng Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Thực trạng khai thác, chế biến và khả năng sử dụng, Hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển, 621-632, 2015

2. Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trần Thị Vân Anh, Bùi Thành Tịnh, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng và phân tích thứ bậc trong tìm kiếm đồng khu vực Lũng Pô-Hợp Thành, Lào Cai, Hội thảo khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường, 60-69, 2015


University Conference

1. Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Luật, Bùi Xuân Ánh, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng đồng khu vực Tả Phời, Lào Cai, Hội nghị khoa học lần thứ 19 - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

2. Nguyễn Trung Thính, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Văn Quyền, Đỗ Mạnh An, Đặc điểm quặng hóa và triển vọng quặng đồng vùng An Lương, Yên Bái, Hội nghị khoa học lần thứ 19 - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

3. Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng khoáng sản đồng vùng Bắc Giang, Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ Địa chất, , 2008

4. Bountheung Phengthavongsa, Nguyễn Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm khoáng sản thạch cao - anhydrit và muối mỏ vùng Xavannakhet - nước CHDCND Lào, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 309-312, 2002

5. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, Đặc điểm đá ốp lát tỉnh Phú Yên, , , 2001

6. Lương Quang Khang, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm chất lượng đá carbonat khu vực Mông Sơn - Yên Bình, Yên Bái và khả năng sử dụng chúng, hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, , 2000

7. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm, Phương pháp tính trữ lượng và độ thu hồi khối trong thăm dò các mỏ đá granit lăn làm đá ốp lát, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, 288-293, 2000

8. Lương Quang Khang, Nguyễn Viết Lược, Nguyễn Tiến Dũng, Tài nguyên - trữ lượng đá carbonat Việt Nam và khả năng khai thác sử dụng chúng, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, , 1998

9. Nguyễn Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Văn Lãm, Áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong dự báo định lượng tài nguyên vàng gốc. Ví dụ ở khu mỏ Nam Quang - Bảo Lạc - Cao Bằng, Hội nghị khoa học lần thứ 12 trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 1996

10. Đồng Văn Nhì, Nguyễn Phương, Nguyễn Tiến Dũng và nnk, Vị trí vai trò nguồn lực tài nguyên khoáng sản trong qui hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên sau năm 2000, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12, 238-246, 1996