NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VẬT LIỆU XÚC TÁC MSU-S TỪ MẦM ZEOLIT BEA VÀ MFI

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Trong bài báo này, vật liệu mao quản trung bình dạng aluminosilicat được tổng hợp từ cao lanh Việt Nam trên cơ sở mầm zeolit có tỷ lệ Si/Al cao. Vật liệu được tổng hợp theo quy trình kết tinh hai bước sử dụng phương pháp thủy nhiệt. Các yếu tố ảnh hưởng đã được khảo sát và tìm ra được điều kiện tổng hợp tối ưu về thời gian tạo mầm zeolit đạt 96 giờ, môi trường pH = 9, tỷ lệ chất tạo cấu trúc/(Si+Al) =0,25, nồng độ CTAB=2%. Vật liệu tổng hợp được phân tích cấu trúc bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD góc nhỏ (SAXS), TEM, đẳng nhiệt hấp phụ khử hấp phụ N2 và IR

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • C. Baerlocher, W. M. Meier, D. H. Olson(2001), Atlas of Zeolite Framework Types,
  • J. Ceika, H. Van Bekkum(2005), Zeolites and Ordered Mesoporous Materials, Elsevier Amsterdam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VẬT LIỆU XÚC TÁC MSU-S TỪ MẦM ZEOLIT BEA VÀ MFI

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật