Mô phỏng dòng chảy trong môi trường rỗng bằng mô hình K - SST

[ Tháng - Năm ]

Nghiên cứu trường dòng chảy khi có mặt của vật cản trong môi trường biển có thể được thực hiện nhờ các phương pháp mô phỏng CFD (Computational fluid dynamics) hoặc các mô hình tính toán lý thuyết dựa trên phương trình dòng chảy Navier - Stokes. Có nhiều phương pháp và mô hình mô phỏng hiện đang được sử dụng đểgiải quyết bài toán này như mô hình Standard k - , Wilcox k - , SST k - …Trong đó, mô hình mô phỏng dòng chảy rối k - SSTđược sử dụng đểmô phỏng dòng chảy.Đểmô phỏng vật thểrỗng trong môi trường biển, tác giả sử dụng lý thuyết môi trường rỗng (porous media). Độ rỗng của vật thểđược thay đổi liên tục trong mỗi lần tính mô phỏng nhờ thay đổi hệ số kéo Cnet nhằm tăng tính đa dạng đối tượng nghiên cứu. Kết quả tính toán mô phỏng cho phép khẳng định sự phân hóa của dòng chảy khi gặp vật thể rỗng, sự giảm vận tốc của chất lỏng khi đi qua vật cản này và sự xuất hiện của một trường dòng luân chuyển phía sau vật thểrỗng khi độ rỗng của vật thểnhỏ. Mô hình này cũng cho phép xác định được cường độ rối I, ứng suất cắt w trong miền tính toán. Các kết quả sau đó được so sánh với các nghiên cứu cùng chủ đề và một sốkết quả tính toán lý thuyết đểđánh giá tính khả thi và độ chính xác của mô hình mô phỏng

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Mô phỏng dòng chảy trong môi trường rỗng bằng mô hình K - SST

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật