Lựa chọn quy trình thử vỉa dầu khí cho các giếng khoan thăm dò đối tượng đá móng bồn trũng Cửu Long và phương thức triển khai thực tế

[ Tháng - Năm ]

Việc triển khai công tác thử vỉa đối tượng móng tại các giếng khoan thăm dò ở bồn trũng Cửu Long thềm lục địa Nam Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn, thách thức do các nguyên nhân khác nhau như cấu trúc địa chất phức tạp, bất đồng nhất cao của đá móng và đặc biệt là ảnh hưởng của việc mất dung dịch trong quá trình khoan. Bài báo này trình bày việc giải quyết những khó khăn thách thức nêu trên, qua đó đề xuất lựa chọn quy trình thử vỉa hoàn chỉnh và phương thức triển khai thực tế. Bên cạnh đó, các thiết bị thử vỉa cần được sử dụng đúng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thử vỉa, góp phần thu được những dữ liệu đầy đủ và tin cậy nhất phục vụ công tác đánh giá trữ lượng, phát triển và điều hành quá trình khai thác các vỉa dầu khí tại bồn trũng Cửu Long

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Lựa chọn quy trình thử vỉa dầu khí cho các giếng khoan thăm dò đối tượng đá móng bồn trũng Cửu Long và phương thức triển khai thực tế

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật