Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng paraffin từ đầu giếng ngầm đến giàn ĐH - 01 mỏ Đại Hùng

[ Tháng - Năm ]

Mỏ dầu khí Đại Hùng thuộc Lô 05 - 1a nằm ở phía Đông Bắc bồn trũng Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 250km, độ sâu nước biển 110m. Hoạt động khai thác dầu khí ở đây được thực hiện thông qua thiết bị đầu giếng ngầm. Sản phẩm khai thác từ miệng giếng được vận chuyển về giàn Đại hùng - 01 (ĐH - 01) bằng đường ống mềm đường kính 75mm. Trên ĐH - 01, dầu được xử lý tách khí và sau đó qua hệ thống phao neo kiểu CALM được bơm đi tàu chứa dầu FSO. Quá trình vận chuyển hỗn hợp dầu khí bằng đường ống ngầm thường xảy ra một số phức tạp như lắng đọng paraffin, muối, asphanten v.v,... Hàm lượng paraffin trong dầu cao, cộng với nhiệt độ môi trường đáy biển thấp, vận tốc dòng chảy trong ống giảm do lưu lượng khai thác sụt giảm v.v,…sẽ làm ảnh hưởng lớn đến quá trình vận chuyển của đường ống. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về hiệu quả xử lý paraffin và đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm duy trì khả năng vận chuyển sản phẩm khai tại mỏ Đại Hùng. Đặc biệt, tác giả đề cập đến các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý paraffin cho đoạn đường ống từ đầu giếng ngầm đến giàn ĐH - 01 bằng phương pháp gia nhiệt kết hợp với sử dụng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc (PPD)

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng paraffin từ đầu giếng ngầm đến giàn ĐH - 01 mỏ Đại Hùng

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật