Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý dầu nhiều Paraffin trên giàn MSP-6 Mỏ Bạch Hổ

[ Tháng - Năm ]

Dầu thô khai thác tại mỏ Bạch Hổcó đặc thù là dầu nhiều paraffin, độ nhớt và nhiệt độ đông đặc cao. Điều này đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho việc đảm bảo dòng chảy trong quá trình khai thác, thu gom vận chuyển và cất chứa sản phẩm. Vì vậy, việc xử lý paraffin phải được tiến hành trong tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình khai thác dầu. Hiện tại, khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổđược thực hiện chủ yếu bằng phương pháp gaslift. Thực tếcho thấy, lắng đọng paraffin xảy ra ở các giếng gaslift nhiều hơn so với các phương pháp khai thác khác do cơ chếkhai thác cũng như cấu trúc các thiết bị khai thác gây nên. Do đó, nghiên cứu để tìm ra giải pháp xử lý lắng đọng paraffin đối với các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift là cần thiết. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về xử lý paraffin cho giếng khai thác gaslift và hệ thống thu gom, xử ly dầu khi trên giàn MSP-6 mỏ Bạch Hổ thông qua việc phân tíh đánh giá quy trìh, thực tế vận hành tại đây. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra giải pháp ky thuật để nâng cao hiệu quả xử lý paraffin bằng việc sử dụng hỗn hợp dầu nóng nhiệt độ cao của Giếng N0 101 cho giếng khai thác gaslift N0 90 trên giàn MSP-6. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho các giếng khai thác có điều kiện tương tự, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác dầu bằng phương pháp gaslift trên phạm vi toàn mỏ Bạch Hổ

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý dầu nhiều Paraffin trên giàn MSP-6 Mỏ Bạch Hổ

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật