Một số vấn đề về sai số và nội suy

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Mọi tính toán đều có sai số. Bài báo cung cấp cách nhìn tổng quan về sai số, trong đó sai số tính toán được đề cập như một điển hình. Các bài toán kỹ thuật địa chất, xây dựng, … thường được đặt ra với bộ dữ liệu được khảo sát rời rạc. Nội suy là giải pháp nhân rộng kết quả khảo sát. Bài báo mở rộng nội suy hàm số một biến số cho hàm số hai biến số

Thông tin bài báo

Tiêu đề

Một số vấn đề về sai số và nội suy

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật