Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Hiện nay, mỏ than Cao Sơn ngày càng khai thác xuống sâu, khối lượng đất đá cần phá vỡ bằng phương pháp nổ mìn lớn, do đó khối lượng xúc bốc, vận tải ngày càng lớn. Để đảm bảo công suất khai thác và nâng cao hiệu quả sản xuất, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm, đánh giá sự ảnh hưởng của thành phần cỡ hạt của đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn. Kết quả đánh giá có thể điều chỉnh các thiết kế nổ mìn sao cho đạt được kết quả tối ưu nhất, đất đá nổ ra phù hợp với thông số kỹ thuật của các thiết bị xúc bốc và đồng bộ thiết bị của mỏ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty nói riêng và sự phát triển của ngành công nghiệp than nước ta nói chung

Tác giả
  • Đinh Minh Cương ,Công ty Cổ phần tư vấn Mỏ Địa chất và Xây dựng, Việt Nam
  • Phạm Văn Hòa,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật