Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Trong nghiên cứu này, SiO2 tinh khiết được chiết xuất từ tro nhà máy nhiệt điện sau khi tổng hợp alumino-silicate. Các điều kiện tối ưu để thu được SiO2 tinh khiết là nhiệt độ 200oC, tỷ lệ tro/NaOH là 1:30, thời gian phản ứng là 24 giờ. Việc chiết xuất thành công SiO2 từ tro thải là một cách hiệu quả để tận dụng nguồn tro thải và bảo vệ môi trường

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Vũ Đình Hiếu,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Bùi Hoàng Bắc,Khoa Khoa học Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật